Trzeba mieć na uwadze, iż terminy przedłużają się do kolejnego dnia roboczego w sytuacji, kiedy wypadają w dzień wolny od pracy. KALENDARZ MIESIĘCZNY Do 7 dnia miesiąca - 

Terminarz Przedsiębiorcy - poznaj ważne daty

• dla osób obłożonych podatkiem w formie karty podatkowej to termin przelewu podatku
Do 10 dnia miesiąca
• jeżeli właściciel firmy opłaca składki wyłącznie za siebie a jednocześnie nie zatrudnia pracowników, jest to termin spłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy
Do piętnastego dnia miesiąca
• jeżeli właściciel firmy opłaca składki nie tylko za siebie a tym samym zatrudnia pracowników, piętnastego dnia miesiąca upływa termin spłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, polisę zdrowotną oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Do dwudziestego dnia miesiąca
• opłata ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych, przy czym pamiętać należy, że kwota za grudzień uiszcza się w terminie złożenia oświadczenia rocznego PIT – 28 • opłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, które prowadzą firmę na regułach; zaliczkę za grudzień, w wysokości odpowiedniej za listopad, spłacić należy do 20-go grudnia, bez składania oświadczenia • opłata zaliczki PIT-5L przy wyborze opcji 19% liniowego podatku dochodowego; zaliczkę za grudzień spłacamy w wysokości zaliczki przysługującej za listopad
Do 25-go dnia miesiąca
• policzenie miesięcznego podatku VAT (VAT – 7)
• policzenie miesięcznego podatku akcyzowego • do 25-go dnia miesiąca, następującego po trzech miesiącach, w którym zrodził się obowiązek podatkowy, mali płatnicy mają obowiązek rozliczyć podatek VAT (VAT – 7K) KALENDARZ ROCZNY Do trzydziestego kwietnia roku następującego po roku podatkowym
• z tym dniem mija termin przedłożenia zeznania o wielkości osiągniętego dochodu (odniesionej straty)w roku podatkowym (PIT -36) przez płatników zarządzających działalnością gospodarczą na regułach ogólnych i wg 19% stawki podatku i wpłacenia różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wypływającego z zeznania a sumą przypadającą za określony rok zaliczek
Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym • z tym dniem mija termin przedłożenia zeznania o wielkości uzyskanego dochodu, wielkości dokonanych rozliczeń oraz należnego ryczałtu od przychodów księgowanych (PIT – 28)