Obowiązek istnieje nie tylko co do samego założenia firmowego konta bankowego, lecz także do prowadzenia za jego pośrednictwem rozliczeń składkowych i podatkowych. Nie trzeba jednakże mieć osobnego konta firmowego, gdyż wszystkie te zobowiązania można wykonywać z konta osobistego.

Prywatne konto firmowe a instytucje państwowe

Przepisy nie zabraniają prowadzenia firmy z wykorzystaniem rachunku prywatnego. Przepisy skarbowe zobowiązują tylko podatników prowadzących działalność gospodarczą, podlegającą ustawie o rachunkowości, do realizacji rozliczeń podatkowych za pośrednictwem przelewu bankowego, poprzez konto podane uprzednio w urzędzie skarbowym. Ponadto, zgodnie z art. 61 Ordynacji Podatkowej, z wymogu realizowania rozliczeń za pośrednictwem przelewu bankowego, zwolnieni są mikroprzedsiębiorcy.

Tak samo sprawa wygląda z przelewami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca, będący mikroprzedsiębiorcą w myśl ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, ma prawo opłacać należności z tytułu składek również w formie przekazu pocztowego. Z kolei, nie wymienieni w zapisach ustawy podmioty gospodarcze zobowiązane są realizować te płatności w formie bezgotówkowej, jednakże za pośrednictwem konta bankowego.

Obowiązek prowadzenia rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami

Realizacja albo przyjmowanie płatności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, powinno nastąpić poprzez rachunek bankowy przedsiębiorcy w przypadku, jeżeli:

  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na ilość wynikających z niej płatności, większa niż równowartość 1,5 tys. euro, przeliczonych na zł. według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji (art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)
  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inna działalność gospodarcza

W pozostałych okolicznościach, płatności między właścicielami działalności gospodarczych mogą być uregulowane gotówką. Ponadto, przelewy tego typu dotyczą tylko i wyłącznie kontaktów firmowych. W przypadku relacji przedsiębiorca-klient obowiązku korzystania z rachunku bankowego nie ma.