Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.1.1995 r., w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych, jednoznacznie określa warunki korzystania z ulgi inwestycyjnej. Jakie koszty można wiec odpisać od podatku?

Ulga inwestycyjna polega na tym, że właściciele firm mają prawo do odliczenia od dochodu do opodatkowania, całości albo części wydatku poniesionego na cele inwestycyjne do wysokości 25 - 50 % poniesionych kosztów. Do kosztów inwestycyjnych kwalifikuje się miedzy innymi :

  • wytworzenie we własnym zakresie lalbo na zamówienie środków trwałych, opisanych w rozporządzeniu
  • zakup licencji, patentów albo know-how
  • zakup, budowa i rozbudowa poszczególnych rodzajów budynków
  • zakup środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych
  • zakup i montaż maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych GUS

Wszystkie wydatki inwestycyjne kwalifikowane do odliczeń podatkowych wymienione są w § 1 ust. 4 punkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 roku w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz.U. Nr 14, pozycja 63).

Możliwość skorzystania z odpisów podatkowych uwarunkowana jest przedstawieniem przez przedsiębiorce dokumentów, z których wynika odpowiednio wysoki udział przychodu w dochodach - minimum 4 proc., w przypadku działalności w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego albo świadczenie usług w zakresie budownictwa mieszkaniowego i minimum 8 proc., w przypadku pozostałych działalności - a także właściwe uwierzytelnienie wydatku fakturą lub rachunkiem uproszczonym, wystawionymi przez podatnika podatku VAT, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, dokumentem odprawy celnej lub dowodem przekazania należności .