Wszyscy właściciele firm mają prawo odliczyć podatek VAT od towarów i usług, wykorzystywanych w celach opisanych w ustawie. Ogólna zasada odliczeń jest zrozumiała. Od sumy podatku za dany okres rozliczeniowy odejmuje się sumy podatku VAT uwzględnione na fakturach sprzedażowych. Cały problem polega na tym, iż występuje szereg wyjątków, kiedy to zmniejszenie wymiaru należnego podatku nie jest możliwe. W myśl artykułów ustawy o VAT, odliczenie podatku VAT jest nielegalne w przypadku:
  • importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio albo pośrednio na rzecz podmiotu, mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium krajów wymienionych w załączniku nr 5 do Ustawy o VAT
  • towarów i usług, których nabycie zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia podmiotowego lub przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyjątkiem przypadków sporządzenia spisu z natury i zawiadomienia o tym Naczelnika Urzędu Skarbowego albo też jeżeli nastąpiło w wyniku darowizny lub nieodpłatnego świadczenia usługi
  • usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników, świadczących usługi przewozu osób
  • paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, których łączna masa pojazdu nie przekracza 3 500 kg - z wyłączeniem pojazdów opisanych w artykule 86 ust. 4 pkt. 1-7 ustawy o podatku od towarów i usług