Za co należy płacić urzędowi skarbowemu, kiedy jest możliwość płacić mniej i jak uniknąć kary - czyli urząd skarbowy w pigułce.

Płatności skarbowe - podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych musi być płatny od zawieranych wszelkiego rodzaju czynności uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. Przede wszystkim dotyczy to darowizny, umów kupna-sprzedaży, pożyczek i innych czynności o podobnym charakterze. Opłata PCC płatna jest w terminie 2 tygodni, licząc o daty powstania obowiązku podatkowego, a więc od daty zawarcia transakcji lub umowy. Podatek VAT Ustawa o VAT dokładnie opisuje ile i kiedy przedsiębiorca powinien zapłacić skarbówce. Zgodnie z nią, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in.:
 • eksport i import towarów
 • transakcje wewnątrzwspólnotowe
 • dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju
Główną stawką opodatkowania jest podatek 22 %. Podlegają jej niemal wszystkie transakcje gospodarcze. Natomiast, odliczenie VAT-u to innymi słowy, pomniejszenie o sumę podatku VAT, wartości należnego podatku z tytułu zrealizowanej sprzedaży. W efekcie, skutkuje to zmniejszeniem wartości podatku należnego do zapłaty w skarbówce albo powstaniem nadwyżki, przenoszonej na następny okres rozliczeniowy. Odliczenie podatku VAT możliwe jest w sytuacji, jeżeli zakupione towary albo usługi używane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Opłaty skarbowe Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
  • od wydania zezwolenia - płatność musi nastąpić z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia)
  • od wydania zaświadczenia -płatność musi nastąpić z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
  • od dokonania czynności urzędowej - płatność musi nastąpić z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej
  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa czy prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - płatność musi nastąpić z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie albo też innym określonym ustawą podmiocie
'Czynny żal' – lekarstwem ma grzywnę Nienależyte wypełnienie powyższych czynności, jest karalne. Lekarstwem na to może być 'czynny żal'. To nic innego jak osobiste zawiadomienie organu skarbowego o popełnionych czynach karanych, opisanych w KS. Warunkiem uznania 'czynnego żalu' przez organ podatkowy, muszą być jednakże solidne argumenty, tłumaczące powstałą okoliczność i natychmiastowe uiszczenie zaległej opłaty. Zobacz też:
Rozliczenie delegacji krajowej Okresy nieskładkowe Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe