Leasing jest przełomową i efektywną , pod względem ekonomicznym, formą pozyskiwania zewnętrznego źródła finansowania, nie wymagającą angażowania znaczącej kwoty środków własnych. Na czym dokładnie on polega? Najbardziej znaczącą cechą leasingu jest to, iż przez cały czas funkcjonowania umowy leasingowej jej przedmiot należy do leasingodawcy, z kolei, leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe, eksploatuje go do swoich celów firmowych. Umożliwia on zaliczenia całego, płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co z kolei daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem. Struktura umowy leasingowej W zawieranych umowach leasingu możemy wyróżnić parę głównych składowych, kształtujących cenę usługi leasingowej:
  • Depozyt gwarancyjny - są to przeważnie miesięczne opłaty, nie podlegające fakturowaniu, przeznaczone na pokrycie ewentualnych zobowiązań wynikających z umowy. Depozyt po zakończonej umowie jest zwracany klientowi albo zaliczany na poczet płatności ostatnich rat albo wysokiego wykupu.
  • Prowizja (koszty manipulacyjne) - opłaty manipulacyjne mają pokryć koszty obsługi transakcji w ustalonej wielkości procentowej, w stosunku do wartości leasingowanego środka trwałego
  • Opłata wstępna (czynsz inicjalny) -jest to opłata uiszczana w chwili podpisywania umowy leasingu, stanowiąca część wartości leasingowej przedmiotu, zwykle 10 procent
  • Rata leasingowa (czynsz leasingowy) - jest to wyrażona w pieniądzu zapłata za użytkowanie przedmiotu leasingu
  • Opłata końcowa (opcja wykupu)- inaczej jest, to cena sprzedaży przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
Co można wziąć w leasing? Przedmiotem leasingu może być rzecz ruchoma lub nieruchoma, służąca celom zarobkowym osoby posiadającej działalność gospodarczą, dobro o charakterze inwestycyjnym. W rachunkowości przedsiębiorstw tą definicją określa się środek trwały, t.j.:
  • maszyny: sprzęt budowlany, dźwigi, linie technologiczne
  • sprzęt biurowy: meble, kserokopiarki, komputery
  • nieruchomości: budynki przemysłowe, biurowce
  • środki transportu kołowego: samochody dostawcze, osobowe, specjalne, ciężarowe
  • statki, samoloty