Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mają prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych), w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Limit jednorazowej amortyzacji w 2013 r. wynosi 205.000 zł.

Polecamy 

Sprawdź limity jednorazowej amortyzacji na rok 2014

Pod pojęciem małego podatnika w 2013 r.należy rozumieć takiego podatnik, u którego w 2012 r. wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła 4.922.000 zł.