W ustawie o PIT również zdefiniowany został mały podatnik. Sprawdź, kto zgodnie z ustawą o PIT może posiadać status małego podatnika PIT. Odpowiedź znajdziesz w artykule! Sprawdź!

business-819287_640Mały podatnik PIT

Ustawa o PIT w art. 5a pkt. 20 wskazuje na definicję małego podatnika. Zwrot mały podatnik - “oznacza (...) podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł”.

Mały podatnik VAT - limit 2016

Aby móc posiadać status małego podatnika PIT wartość przychodu ze sprzedaży nie może przekroczyć 1 200 000 euro. Przeliczenia na złotówki dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

W celu wyliczenia wyliczenia limitu dla roku 2016 należy przyjąć kurs z dnia 1 października 2015 roku (4,2437).

Limit należy obliczyć w sposób następujący:

1 200 000 euro x 4,2437 =  5 092 440 zł

otrzymaną kwotę należy zaokrąglić do 1000 zł

Limit dla roku 2016 w celu posiadania statusu małego podatnika PIT wynosi 5 092 000 zł