Małżeńska wspólnota majątkowa

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może amortyzować samochód swojego współmałżonka pod warunkiem, że pojazd ten został nabyty po zawarciu związku małżeńskiego, a między małżonkami występuje wspólność majątkowa. Poza tym samochód musi być wykorzystywany jedynie do celów prowadzonej działalności.

Amortyzacji podlega także współwłasność

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji podlegają środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania. Ponadto przewidywany czas ekonomicznej przydatności samochodu nie może być krótszy niż rok i - tak jak już wcześniej wspomniano - musi być on wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kiedy jesteśmy już w stanie stwierdzić, czy samochód może stanowić środek trwały i podlegać amortyzacji, należy ustalić jego wartość początkową.

Ustalenie wartości początkowej

Kwestia ta została uregulowana m.in. w art. 22g ust. 11 ustawy o PIT, z którego wynika, że w przypadku, gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku. Zasada ta nie ma zastosowania do przedmiotów stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalnościach gospodarczych prowadzonych odrębnie.

Co ważne, wartość początkową będzie stanowiła cena nabycia znajdująca się na dokumencie zakupu pojazdu. Jednak jeżeli samochód zostanie przekazany z działalności jednego małżonka do działalności drugiego, wówczas odpisy amortyzacyjne podlegają kontynuacji.

Jeżeli przed zawarciem związku małżeńskiego podpisana została intercyza, pamiętać należy, że zakupiony samochód stanowi jedynie własność jednego z małżonków. Wówczas, aby samochód mógł stanowić środek trwały w firmie drugiego współmałżonka, musiałby zostać odkupiony. Takie samo stanowisko dotyczy samochodu zakupionego przed ślubem.