Podatnicy uzyskujący przychody z tytułu najmu nieruchomości do 20 stycznia 2014 muszą dokonać wyboru formy opodatkowania, która będzie ich obowiązywała przez najbliższy rok. Jak wiadomo nie od dziś, formy opodatkowania nie można zmienić w ciągu roku, dlatego decyzję tę warto dokładnie przemyśleć już na przełomie roku.

Przychód z tytułu najmu, na gruncie podatku dochodowego można rozliczyć w ramach:

  1. prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  2. najmu prywatnego.

Najem w ramach działalności gospodarczej wiąże się zarówno z koniecznością założenia firmy i poniesienia w związku z tym pewnych wydatków, jak i ponoszenia stałych kosztów jej prowadzenia, jak np. składki ZUS. W zależności od tego, czy podatnik zdecyduje się na założenie działalności gospodarczej, czy też uzyskane przychody będzie rozliczał w ramach najmu prywatnego, do wyboru będzie miał nieco inne formy opodatkowania. Formy te różnią się nie tylko co do stawki podatku, ale również sposobu obliczania tego podatku (od dochodu bądź od przychodu), a więc możliwością uwzględniania bądź nie, kosztów związanych z wynajmem.

W kwestii formy opodatkowania istotne jest również uzyskiwanie przychodów z innych źródeł (np. stosunku pracy, renty etc.) oraz to, czy podatnik chce rozliczać się ze współmałżonkiem bądź korzystać z ulg podatkowych. Wybrana forma opodatkowania będzie miała bowiem zastosowanie do wszystkich przychodów uzyskiwanych z danego źródła. Może się więc okazać, że w konkretnych przypadkach pewne formy opodatkowania nie są dla podatnika korzystne.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej najem może być opodatkowany:

  • podatkiem liniowym (19% od dochodu) bądź
  • skalą podatkową (18% i 32% od dochodu).

Najem prywatny podatnik może natomiast opodatkować:

  • skalą podatkową (18% i 32% od dochodu) lub
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (8,5% od przychodu).

Przewidziane przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych dwa źródła przychodów, w ramach których możliwe jest rozliczenie najmu (działalność gospodarcza, najem prywatny) determinują wybór jednej z dostępnych przy danej opcji form opodatkowania. Decyzja ta będzie miała z kolei wpływ na sposób rozliczania pozostałych przychodów uzyskanych z danego źródła.