Decydując się na założenie działalności gospodarczej, przyszli przedsiębiorcy muszą liczyć się z poniesieniem dodatkowych wydatków jeszcze przed otwarciem firmy. Jednak mimo wszystko powinni oni pamiętać, że nie każda wydana złotówka będzie stanowiła koszt podatkowy.

Koszty uzyskania przychodów - definicja

Jak wynika z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są “koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”.

Które wydatki sprzed założenia firmy stanowią koszt?

W związku z samą rejestracją firmy w CEIDG przedsiębiorca nie ponosi żadnych opłat. Jednak pojawiają się one w momencie, gdy przyszły biznesmen będzie rejestrował się jako czynny podatnik VAT lub będzie starał się o koncesje itp. Tego typu opłaty muszą zostać odpowiednią udokumentowane np. urzędowym potwierdzeniem zapłaty.

Wśród popularnych wydatków ponoszonych przez osoby chcące założyć własne firmy, można wymienić m.in. zakup pieczątki, przyborów biurowych, wizytówek czy koszty reklamy. W ocenie organów podatkowych tego typu wydatki co do zasady spełniają wymogi nakładane przez art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, o ile oczywiście przedsiębiorca posiada dokumenty potwierdzające zakup (w szczególności fakturę, rachunek).

Przed faktycznym rozpoczęciem działalności gospodarczej przedsiębiorca może zakupić środki trwałe czy wartości niematerialne i prawne. Wówczas wprowadza je do ewidencji na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej i poddaje amortyzacji. Co ważne, i o czym należy pamiętać dokonując powyższych zakupów, przedsiębiorca powinien gromadzić dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, które będą mogły być uznane za dowód księgowy - faktury bądź rachunki. Jest to szczególnie istotne, gdyż paragon nie będzie co do zasady wystarczającym dowodem księgowym na ujęcie zakupu w księdze. Tylko bowiem w wyjątkowych sytuacjach przepisy dopuszczają pełnienie przez niego roli dowodu księgowego i nie dotyczy to zakupu środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych.

Gdy działalność będzie specjalizowała się w handlu, naturalnym działaniem wydaje się zakup towarów czy też materiałów przed otwarciem sklepu. Należy wówczas wykazać je w spisie z natury ujętym w KPiR jako pierwszy zapis w księdze dokonywany na dzień rozpoczęcia działalności.

Wydatki związane z wykształceniem nie zawsze stanowią koszt podatkowy

Wydatki związane z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych przedsiębiorca nie zawsze będzie mógł ująć w kosztach. Jak wynika z indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 lipca 2013 roku o sygn. IPTPB1/415-313/13-3/KO gdzie na pytanie podatnika: ”Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, warunkujących w świetle art. 24 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 23 ustawy o radcach prawnych wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii radcy prawnego, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej rozpoczętej przez Wnioskodawcę w dniu 2 maja 2013 r.” organ skarbowy odpowiedział:

“Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, iż pomimo że Wnioskodawca w latach wcześniejszych, czyli przed rozpoczęciem prowadzenia działalności, poniósł wskazane we wniosku wydatki, to nie może ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w tej działalności. Przedmiotowe wydatki nie spełniają bowiem przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż mają charakter wydatków typowo osobistych i zostały poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z powyższym nie można ich uznać za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu powołanego powyżej art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.(...)”.

Reasumując, nie każdy wydatek poniesiony przez przedsiębiorcę przed rozpoczęciem działalności może stanowić koszt podatkowy. W celu poprawnego zakwalifikowania wydatków do kosztów należy zwrócić uwagę przede wszystkim na: