Rok 2014 przyniesie wiele zmian w prawie podatkowym, między innymi także w samej Ordynacji podatkowej. Duże modyfikacje dotyczyć będą czynności kontrolnych i sprawdzających, w związku ze zwiększaniem możliwości zdobywania informacji o podatnikach. Jakie zmiany w prawie podatkowym w 2014 roku czekają przedsiębiorców?

Zmiany przepisów w zakresie kontroli skarbowej

Planowane zmiany w przepisach rozszerzą możliwości organów podatkowych. Przeprowadzając kontrolę u podatnika, organ skarbowy będzie mógł sprawdzić także jego kontrahentów, prowadzących własną działalność gospodarczą. Przedsiębiorca może także zostać wezwany do przedstawienia dokumentów, dotyczących transakcji przeprowadzanych z kontrolowanym, bądź też samego przedmiotu transakcji w celu porównania jego stanu faktycznego i przedstawionego w dowodach.

Przedstawione zmiany mają z założenia zwiększyć możliwy do skontrolowania zakres czynności podatnika, a także umożliwić bardziej wnikliwą kontrolę.

Dodatkowo zaostrzone mają zostać przepisy dotyczące sytuacji, w której podatnik nie odpowiada na wezwania organów podatkowych albo unika ujawnienia dokumentów, których przedłożenie zostało mu zlecone. W takiej sytuacji na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara porządkowa (obecnie - maksymalnie 2 800 zł). Analogiczne konsekwencje mogą zostać wyciągnięte także w stosunku do kontrahentów kontrolowanego podatnika.

Powyższe modyfikacje zostały wprowadzone w wyniku zdarzeń, w których podatnicy nie odpowiadali na wezwania organów skarbowych. Od przyszłego roku resort finansów zakłada ograniczenie tego typu praktyk.