Powiadomienie o zawieszeniu biegu terminu

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r. o niezgodności art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji Podatkowej z konstytucją, na organy podatkowe został nałożony nowy obowiązek powiadamiana podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawniania przed upływem tego terminu. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie są nowe obowiązki skarbówki!

Jak było do tej pory?

Do tej pory organy podatkowe wszczynając postępowanie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie miały obowiązku informowania podatnika o fakcie zawieszenia biegu terminu przedawnienia podatku. Z chwilą wszczęcia śledztwa czy dochodzenia w sprawie, o czym podatnika nie informuje się, następuje automatyczne zawieszenie biegu terminu przedawnienia, czego również zainteresowany nie jest świadomy. Zgodnie z obecnym kształtem przepisów, taką wiedzę może posiąść dopiero w momencie kiedy przedstawione zostaną mu zarzuty. Jeśli jednak postępowanie zakończy się na etapie dochodzenia czy śledztwa, bo brak będzie podstaw do postawienia zarzutów, wówczas podatnik w ogóle nie zostanie poinformowany o fakcie zawieszenia biegu przedawnienia na dany okres czasu, ani jego odwieszeniu. Jest to o tyle istotne, iż podatnik przez cały ten czas może przypuszczać, że dane zobowiązanie się przedawniło. A tym czasem przez brak informacji może być po prostu w błędzie.

Trybunał orzekł, że takie działanie organów podatkowych jest niezgodne z konstytucją w związku z naruszeniem zasady ochrony zaufania.

Od kiedy wchodzą przepisy?

Nowelizacja z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy wprowadza zatem obowiązek informowania podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed jego upływem.