Udokumentowanie korekty kosztów

Z dniem 1 stycznia 2013 roku weszły w życie przepisy dotyczące korekty niezapłaconych w odpowiednich terminach faktur. Jednak nie było w nich informacji na podstawie jakich dowodów księgowych dokonać korekty. Dopiero w połowie lipca 2013 znowelizowano przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wskazały one nowe dowody służące udokumentowaniu korekty kosztów:

  • dokument określający zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów (zwiększenie przychodów),
  • dokument zwiększenia kosztów,

na podstawie art. 24d ustawy o PIT. Ważne jest, iż w przypadku dowodu zwiększenia kosztów, powinien on wskazywać dokument potwierdzający uregulowanie zobowiązań. Chodzi tu o przypadek nieuregulowania w ustawowym terminie zobowiązań wynikających z otrzymanych faktur i rachunków. W pierwszej kolejności podatnik ma obowiązek dokonania korekty, a po dokonaniu zapłaty, wartość kosztów firmowych może na nowo powiększyć. Stan taki obowiązywał do końca 2015 roku.

Korekta kosztów - przepisy obowiązujące od 2016 roku

Od 2016 roku przestają obowiązywać przepisy nakazujące dokonywanie korekty kosztów w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań. Ustawodawca poczynił pewne kroki w celu ułatwienia ewidencji kosztów, które wyksięgowane zostały z kosztów w roku 2015 i opłacone zostały w roku 2016, czyli w czasie obowiązywania nowych przepisów. Nowe zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów stanową, że jeśli wydatek został wyksięgowany z kosztów w roku 2015, ponieważ zobowiązanie nie zostało uregulowane w wyznaczonym terminie, i został opłacony w roku 2016, to w dacie opłacenia możliwe jest ponowne zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Przykład 1.

7 grudnia 2015 roku przedsiębiorca zamówił materiały biurowe, które otrzymał w tym samym dniu wraz z fakturą. Termin płatności wyszczególniony na fakturze wynosił 7 dni. Niestety, z powodu problemów z płynnością zobowiązanie zostało uregulowane dopiero w marcu 2016 roku. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2016 roku wydatku nie należy wyksięgowywać z kosztów firmowych.