Wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia źródła przychodu nazywane są kosztami uzyskania przychodu. W celu zakwalifikowania wydatku do kosztów firmowych należy pamiętać, że nie może on zostać ujęty w katalogu wyłączeń zawartym w art. 23 ustawy o PIT. Większość wydatków zaliczana jest do kosztów firmowych na podstawie faktury bez potwierdzenia uregulowania zobowiązań. Sprawdź, kiedy potwierdzenie zapłaty jest konieczne by ująć wydatek w kosztach firmowych.

credit-squeeze-522549_960_720Wynagrodzenie w kosztach a potwierdzenie zapłaty

Najczęściej wynagrodzenia pracowników wypłacane są tzw. z dołu czyli za przepracowany miesiąc. W przypadku gdy rozliczenia między pracodawcą a pracownikami dokonywane są według innych zasad oznacza to, że regulują je wewnętrzne zapisy firmy. Terminy wypłaty wynagrodzeń mają kluczowe znaczenie w odniesieniu do rozliczania tego wydatku w kosztach firmowych. Wydatki związane z wynagrodzeniami mogą zostać ujęte w kosztach dopiero po ich wypłacie.

Potwierdzenie zapłaty a odsetki od zobowiązań

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT, odsetki mogą zostać ujęte w kosztach firmowych po ich faktycznym opłaceniu. Należy jednak pamiętać, ze nie każdy rodzaj odsetek może stać ujęty w kosztach. W kosztach można ująć:

 • cześć odsetkową raty leasingu finansowego,
 • odsetki za zwłokę z tytułu nieuregulowania zobowiązań z kontrahentami,
 • odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na potrzeby prowadzonej działalności.

Składki ZUS w kosztach firmowych

Jeśli wynagrodzenia są wypłacane terminowo, jednak z dołu to naliczone odsetki zaliczane są do kosztów w miesiącu ich faktycznej zapłaty.

Wśród składek ZUS opłacanych przez przedsiębiorcę wyróżniamy składki obowiązkowe:

 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • ubezpieczenie społeczne,
  • wypadkowe,
  • emerytalne,
  • rentowe.

W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą charakter dobrowolny mają składki na ubezpieczenie chorobowe.

Potwierdzenie zapłaty a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych musi być tworzony przez przedsiębiorców zatrudniających minimum 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 1 stycznia. Jeśli przedsiębiorca nie spełnia tego wymogu może ZFŚS stworzyć dobrowolnie. Nie ma sztywnych przepisów ustalających wysokość odpisów na ZFŚS. Odpisy na fundusz do kosztów firmowych mogą być zaliczone dopiero po wpłacie środków na wyodrębniony rachunek bankowy.

Zobacz też:

kalkulator wynagrodzeń