JPK_WB to kolejny projekt, który chce wprowadzić Ministerstwo Finansów w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego. Pierwotnie obowiązek przesyłania JPK_WB miał być wprowadzony od 1 września 2017, co nie doszło do skutku. Wprowadzenie projektu zostało przeniesione na 2018 rok. Za pomocą pliku JPK_WB przedsiębiorcy mają przesyłać dobowe wyciągi z rachunków bankowych, co ma ograniczyć oszustwa i nadużycia podatkowe. Dzięki tym działaniom szybciej będą identyfikowane podejrzane transakcje oraz weryfikowane przychody i koszty z poniesionymi obrotami na rachunku bankowym.

Kogo dotyczy składanie JPK_WB?

Obowiązek przekazywania JPK_WB będzie ciążył na dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach. Nie będzie dotyczył jednak mikroprzedsiębiorstw, co oznacza, że podmioty zatrudniające poniżej 10 osób, których obroty netto nie przekraczają 2 mln euro, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych, nie będą musiały składać JPK_WB.

Struktura JPK_WB

Plik JPK_WB ma zawierać informacje na temat operacji na rachunku bankowym przedsiębiorcy, które mają obejmować:

  • dane identyfikacyjne nadawcy i odbiorcy zlecenia płatniczego - czyli nazwę, adres (o ile taki posiada), numer NIP lub REGON,
  • numer rachunku nadawcy i odbiorcy,
  • datę i czas obciążenia rachunku nadawcy oraz datę i czas wpłaty gotówkowej,
  • kwotę i walutę,
  • tytuł i opis zlecenia płatniczego,
  • saldo rachunku przedsiębiorcy po dokonaniu zlecenia płatniczego,
  • informację o numerze rachunku wirtualnego utworzonego w celu identyfikacji masowych płatności, jeżeli zlecenie płatnicze dotyczy uznania takiego rachunku.

Tryb składania JPK_WB

Obowiązek składania JPK_WB mają realizować banki i kasy spółdzielcze działające w Polsce na podstawie upoważnienia wystawionego przez przedsiębiorcę. W przypadku przedsiębiorców posiadających rachunki bankowe w jednostkach zagranicznych, raporty JPK_WB powinni składać samodzielnie. Wyciągi bankowe w postaci JPK_WB mają być przekazywane po zakończeniu dnia w terminie do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej. Wprowadzenie dodatkowego obowiązku JPK_WB ma skutkować skróceniem czasu weryfikacji deklaracji w przypadku zwrotu podatku VAT, ma także przyspieszyć identyfikację nieuczciwych kontrahentów. Natomiast banki, które jeszcze nie stworzyły funkcji wysyłki JPK_WB będą musiały dostosować systemy, w których element bankowości elektronicznej będzie stanowił plik JPK_WB.