Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, komornik podejmuje czynności egzekucyjne za opłatą w wysokości 15% wartości egzekwowanego świadczenia. Opłata egzekucyjna nie może jednak być niższa niż 1/10 i nie wyższa niż trzydziestokrotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.

Spłata zadłużenia z pominięciem komornika a opłata egzekucyjna

Dłużnik może uniknąć postępowania egzekucyjnego, decydując się na zawarcie ugody z wierzycielem o dobrowolną spłatę bezpośrednio do rąk wierzyciela. wówczas wierzyciel wnosi o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Wówczas komornik pobiera opłatę egzekucyjną w wysokości 5% należności, które miały być przez niego egzekwowane. Jeżeli jednak spłata wierzyciela została dokonana przed doręczeniem pisma o wszczęciu postępowania, komornikowi należy opłacić wyłącznie opłatę stosunkową w wysokości 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Co się dzieję, gdy spłacimy wierzyciela, a ten nie wystąpi o umorzenie postępowania?

Jeżeli wierzyciel nie wystąpi o umorzenie postępowania egzekucyjnego, umorzenie może nastąpić z urzędu. Wówczas zastosowanie ma art. 49 ustawy o komornikach sądowych, zgodnie z którym w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego właśnie z urzędu, komornik nie ma prawa żądać jakichkolwiek opłat egzekucyjnych od dłużnika, gdyż żadna kwota nie została przez niego wyegzekwowana.Katalog firm