Opłata skarbowa nazywana inaczej opłatą stemplową stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, dokonywane w sprawach indywidualnych. Kiedy jest stosowana?

Czynności, za które pobierana jest opłata obejmują dokonanie czynności urzędowych:

- zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek petenta,
- zaświadczenia wydawane na wniosek petenta,
- dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela,
- weksle,
- podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań,
- dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy),
- czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek petenta

Natomiast opłacie skarbowej nie podlega:

a) wykonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa czy prokury a też odpisy, wypisy i kopie dokumentów dotyczących, np.:

- nadania statusu uchodźcy i udzielenia azylu,
- świadczeń socjalnych,
- kwestii alimentacyjnych, kurateli, przysposobienia,
- ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, rent i ulg dla żołnierzy niezawodowych, ich rodzin oraz osób niepełnosprawnych w tym kombatantów,
- szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia,
- nabycia obywatelstwa polskiego i stwierdzenia jego posiadania (w drodze repatriacji),
- pobytu na terytorium RP obywateli państw Unii Europejskiej

b) wykonanie czynności urzędowej i wydanie dokumentów w zagadnieniach dotyczących:

- budownictwa mieszkalnego,
- wykonania w/w czynności przez agencje w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
- płatności dla producentów rolnych,
- zmiany czy także ustalenia pisowni nazwiska i imienia osób, którym zmienione je bezprawnie,
- wydania zezwolenia na podjęcie działań związanych z ochroną środowiska

c) wykonania czynności urzędowych, które podlegają innym odrębnym opłatom publicznoprawnym lub są z nich zwolnione

Jest kilka możliwych sposobów zapłaty opłaty skarbowej:

- gotówką w kasie urzędu,
- poprzez wniesienie podania na papierze stemplowym,
- poprzez opatrzenie podania znakami opłaty skarbowej,
- bezgotówkowo przelewem na konto właściwego urzędu

Wysokość podstawowych opłat skarbowych:

- dokonanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych - 110 zł,
- zatwierdzenie projektu budowlanego - 47 zł,
- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł,
- zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP - 21 zł,
- legalizacja dokumentu - 26 zł,
- pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36 zł,
- przyrzeczenie wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - 98 zł,
- wydanie duplikatu książeczki wojskowej - 28 zł,
- sporządzenie aktu urodzenia, zgonu, uznania dziecka - 11 zł,
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – 21 zł,
- decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi - 505 zł,
- decyzja o nabyciu obywatelstwa polskiego – 219 zł,
- ustalenie brzmienia lub pisownia imienia nazwiska - 22 zł,
- sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł,
- potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego - 170 zł,
- decyzja o zmianie imienia i nazwiska - 37 zł