Przedsiębiorcy, w tym również ci, którzy prowadzą działalność we własnym mieszkaniu lub domu, mają możliwość rozliczania wydatków związanych z użytkowaniem części nieruchomości w kosztach uzyskania przychodu. Dotyczy to również opłat za wywóz śmieci.

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe stawki za wywóz odpadów - obecnie ich wysokość zależy od decyzji rady gminy. Warto przy tym zaznaczyć, iż opłaty różnią się w przypadku budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Ponadto w sytuacji, gdy np. w mieszkaniu prowadzona jest działalność, możliwe jest również ustalenie stawki mieszanej.

W przypadku budynków mieszkalnych, opłata za odbiór nieczystości może być warunkowana np. liczbą mieszkańców danego lokalu, jego powierzchnią lub ilością zużytej wody. Budynki niemieszkalne, w których powstają odpady komunalne mogą również zostać objęte “opieką” gminy. W takim wypadku wysokość opłaty stanowić będzie iloczyn pojemników z odpadami powstałymi na terenie danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o danej pojemności przyjętej przez gminę.

W przypadku nieruchomości, która jednocześnie jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, jak też w części do celów firmowych, opłata za gospodarowanie odpadami stanowi sumę opłat obliczonych dla obu sposobów wykorzystania budynków.

Do kosztów uzyskania przychodu mogą zostać zaliczone wydatki, które mają związek z uzyskiwanym przychodem. Wydaje się, iż w kwestii wywozu odpadów komunalnych sprawa ta nie powinna rodzić wątpliwości, nawet w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność we własnym mieszkaniu. W każdej firmie, efektem ubocznym pracy jest powstawanie śmieci i oczywistym jest, iż coś należy z nimi zrobić. W związku z tym zaliczenie do firmowych kosztów opłat za wywóz nieczystości nie powinno nikogo dziwić.

Kwestia odliczenia podatku VAT jest nieco bardziej skomplikowana. Obecnie, kiedy gmina ustala opłaty za wywóz nieczystości, do kosztów uzyskania przychodu powinna zostać zaliczona kwota brutto. Wynika to z faktu, iż gmina z tytułu realizacji ww. zadań jest wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. W takiej sytuacji przedsiębiorcy nie mogą otrzymać faktury za usługę wywozu śmieci. Dowodem, na podstawie którego należy dokonywać księgowania, jest zatem potwierdzenie zapłaty.