Na chwilę obecną ustawodawca pracuje nad wprowadzeniem zawrotnej liczby zmian w Ordynacji podatkowej. Jedną z nich jest wdrożenie informatyzacji Rejestru Zastawów Skarbowych równolegle połączonej z likwidacją rejestrów prowadzonych w poszczególnych urzędach skarbowych.

Unifikacja systemu rejestru zastawów skarbowych

Proponowana zmiana ma za zadanie zlikwidować dualizm w systemie zastawów skarbowych. Obecny stan prawny wymusza na naczelnikach urzędów skarbowych prowadzenie odrębnych rejestrów zastawów skarbowych. Ustawodawca dokonał założenia, że obecna sytuacja przyczynia się do rozrostu formalizmu. Istnieje zaś już Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych, który po nowelizacji Ordynacji podatkowej miałby zmienić nazwę na Rejestr Zastawów Skarbowych.

Rejestr Zastawów Skarbowych

Nowy rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej. Minister do spraw finansów publicznych wyznaczy w drodze rozporządzenia podległy mu organ, którego obowiązki rozszerzą się o kierowanie właśnie tą ewidencją.

Ustawodawca ponadto postuluje zasadę jawności prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych. Zmiana ta jest podyktowana realizacją norm bezpieczeństwa obrotu prawnego.

W praktyce rejestr będzie udostępniany stronom zainteresowanym do wglądu oraz do wydruku za pośrednictwem Internetu po wpisaniu wymaganych danych. Informacje udostępniane za pośrednictwem rejestru będą dotyczyć jedynie przedmiotu zastawu, a nie danych osoby zobowiązanej.

Zainteresowany będzie mógł uzyskać oraz dokonać wydruku następujących informacji:

  • wysokość obciążenia rzeczy lub prawa zastawem skarbowym,
  • wysokość kwoty zabezpieczenie zaległości lub zobowiązania,
  • dane wierzyciela;
  • numer wniosku wierzyciela.

W projekcie do Ordynacji podatkowej zaproponowano, by zachować obecne rozwiązanie odpłatnego wydania na wniosek osoby zainteresowanej uwierzytelnionego wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych. Tego typu wypis będzie można uzyskać w każdym organie podatkowym. Odrębnym rozporządzeniem miałaby nastąpić regulacja w zakresie trybu przesyłania przez wierzycieli wniosków o wpis, zmianę albo wykreślenie zastawu skarbowego.

Wprowadzaną zmianę należy ocenić pozytywnie, ponieważ trzeba aprobować wszelkie czynności mające na celu ograniczenie rozrostu biurokracji. W tym przypadku ustawodawca dąży do ujednolicenia gromadzenia informacji w jednym rejestrze.