W rządzie trwają prace nad zmianami w jednej z najważniejszych ustaw podatkowych - Ordynacji podatkowej. Resort finansów przygotował dla nas wiele zmian, począwszy od tych drobnych, przez doprecyzowujące, skończywszy na niezwykle istotnych. Do tej drugiej grupy z pewnością można zakwalifikować przepisy dotyczące właściwości miejscowej urzędu skarbowego.

Właściwość miejscowa urzędu skarbowego - obecnie

Jak wynika z obowiązujących regulacji prawnych, urzędem skarbowym właściwym dla rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych jest urząd zgodny z miejscem zamieszkania podatnika.

Natomiast jeżeli chodzi o VAT, co do zasady urząd skarbowy jest właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności opodatkowanych.

Właściwość miejscowa urzędu skarbowego - planowane zmiany

Ustawodawca proponuje wprowadzenie zasady, zgodnie z którą jeżeli podatnik błędnie ustali właściwość miejscową urzędu skarbowego, nie będzie prowadziło to do uchylenia decyzji. W razie zaskarżenia decyzji ocenie będzie podlegała jej merytoryczna prawidłowość.

Wśród zmian zaproponowano także wprowadzenie nowego szczególnego trybu wyznaczania właściwości organu podatkowego I instancji do prowadzenia postępowania (kontroli). Minister Finansów będzie mógł wyznaczyć naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego lub dyrektora izby celnej jako właściwego do przeprowadzenia kontroli i postępowania podatkowego w sytuacji, gdy sprawa będzie dotyczyła podmiotu pozostającego w zakresie właściwości miejscowej różnych organów.

Głównymi celami tego typu modyfikacji Ordynacji jest usprawnienie tych procesów oraz podniesienie efektywności postępowań podatkowych oraz kontroli.