Stawka odprowadzanych składek ubezpieczeniowych jest z góry określona przepisami prawa. Każdy właściciel firmy, zatrudniającej pracowników ma obowiązek właściwego ich naliczania. Jak tego dokonać? Obowiązkowemu odprowadzaniu składek podlega każda osoba zatrudniona oraz każda osoba prowadząca własna działalność gospodarczą. Co więcej, to na pracodawcy spoczywa obowiązek należytego i termin owego odprowadzania składek i to nie tylko za siebie, ale także za swoich pracowników. W tym celu, w każdym zakładzie pracy wymagane jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej ze stosownymi informacjami , służącymi do ich obliczenia. Wysokość składek Dla wszystkich ubezpieczonych wymiar składek na poszczególne ubezpieczenia wynosi:
  • ubezpieczenie chorobowe stanowi 2,45procent podstawy wymiaru
  • ubezpieczenia rentowe stanowi 6,00procent podstawy wymiaru
  • składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45procent podstawy wymiaru
  • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowi 0,10procent podstawy wymiaru
  • ubezpieczenie wypadkowe stanowi od 0,67procent do 3,33procent podstawy wymiaru
  • ubezpieczenie zdrowotne stanowi 9,00procent podstawy wymiaru
  • ubezpieczenie emerytalne stanowi 19,52procent podstawy wymiaru
Począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się od 1.04.2006 r., stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek, którzy byli zobowiązani i przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe, ustalana jest przez Zakład. O jej wysokości ZUS zobowiązany jest powiadomić płatników w terminie do 20 kwietnia danego roku.