Podatek od czynności cywilno - prawnych jest podatkiem płaconym od zawieranych czynności cywilno - prawnych. Jakie czynności są nim obciążone?

Zobowiązanie podatkowe w przypadku czynności cywilno - prawnych trzeba uregulować w ciągu 2 tygodni od powstania zobowiązania podatkowego, natomiast płatnicy regulują go do 7 dnia każdego miesiąca.

Zobowiązanie podatkowe w sytuacji podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje z chwilą:

- doręczenia wyroku sądu,
- powołania się podatnika na fakt wykonania czynności prawnej,
- złożenia oświadczenia o ustanowienie hipoteki,
- wykonania czynności cywilnoprawnej,
- uprawomocnienia się wyroku sądu

W zależności od charakteru czynności prawnej, obowiązek podatkowy może ciążyć na jednej ze stron lub na obu stronach równocześnie. I tak w sytuacji umowy sprzedaży podatkiem obciąża się kupca, w przypadku umowy darowizny – obdarowanego, przy umowie pożyczki – pożyczkobiorcę, przy ustanowieniu hipoteki – składającego oświadczenie woli o jej ustanowienie. Obciążenie obu stron dokonuje się w sytuacji podpisywania umowy zamiany oraz przy umowie spółki.

Kwotę podatku należy przekazać do właściwego urzędu podatkowego. W wypadku wszelkich umów dotyczących nieruchomości i praw z nimi związanych odpowiednim organem podatkowym jest urząd skarbowy właściwy ze względu na lokalizację nieruchomości.

W szczególnych przypadkach – np. kiedy zostały uchylone skutki prawne oświadczenia woli, nie dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej – podatek PCC może zostać zwrócony, jednakże jedynie w terminie do 5 lat od jego zapłacenia.

Podatkiem PCC obciążone są następujące czynności cywilnoprawne:

- umowa darowizny,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania,
- umowa sprzedaży oraz zmiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowa pożyczki,
- umowa o podziała spadku,
- orzeczenia sądów dotyczące w/w umów,
- zmiany w/w umów,
- umowa spółki

Wyłączone z opodatkowania są czynności cywilno- prawne, które podobnie jak w sytuacji opłat skarbowych dotyczą spraw związanych z:

- przepisami regulującymi zasady przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących dróg krajowych,
- powszechnym obowiązkiem obrony,
- szkolnictwem orazoświatą,
- ubezpieczeniem społecznym, zdrowotnym, opieką społeczną, ulgami dla żołnierzy i ich rodzin, osób niepełnosprawnych, kombatantów,
- alimentami,
- przepisami regulującymi gospodarkę nieruchomościami oraz przepisom o autostradach płatnych

Podatek PCC nie obejmuje także umów sprzedaży nieruchomości bądź prawa użytkowania wieczystego, które zawiera się w celu spełnienia roszczeń związanych z przepisami o ochronie środowiska, umów sprzedaży lokali mieszkalnych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową a także umów sprzedaży rzeczy w postępowaniu upadłościowym i egzekucyjnym.