Regulując zobowiązania za usługi takie jak prąd, gaz czy usługi telekomunikacyjne można skorzystać z formy płatności - polecenie zapłaty. Jest to wygodne ze względu na brak pamiętania o terminach zapłaty. Dowiedz się więcej czym jest polecenie zapłaty i jakie warunki należy spełnić, aby z niego skorzystać.

Polecenie zapłaty - co to jest?

Polecenie zapłaty jest bezgotówkowym rozliczeniem pieniężnym dokonywanym za pośrednictwem banku. Polecenie zapłaty polega na złożeniu dyspozycji przez wierzyciela (dostawca usługi), aby obciążyć określoną kwotą rachunek bankowy dłużnika i uznać tą kwotą rachunek wierzyciela. To dostawca usługi składa dyspozycję bankowi o przelanie środków pieniężnych.

Polecenie zapłaty - warunki

Aby polecenie zapłaty zostało zrealizowane konieczne jest posiadanie środków pieniężnych na rachunku bankowym. Warto również dowiedzieć się czy bank nie pobiera prowizji od dokonywanych przez polecenia zapłaty płatności. Polecenie zapłaty jest prostą i bezpieczną formą płatności za rachunki, ale żeby z niego korzystać należy spełnić określone warunki:

  • należy udzielić pisemnego upoważnienia, aby odbiorca mógł obciążyć rachunek bankowy
  • bank dłużnika oraz bank wierzyciela muszą mieć podpisaną umowę w zakresie regulowania płatności przez polecenie zapłaty
  • jednorazowe polecenie zapłaty nie może przekroczyć równowartości 1 000 euro - w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 50 000 euro odnośnie pozostałych podmiotów

Warto pamiętać, że należy sprawdzać wartość rachunku bankowego. W przypadku gdy pojawią się jakieś wątpliwości odnośnie pobranych kwot dotyczących polecenia zapłaty można złożyć dyspozycję zwrotu środków. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności mają na to 30 dni kalendarzowych a pozostałe podmioty 5 dni roboczych. Wówczas bank odbiorcy powinien niezwłocznie zwrócić pieniądze. Co do zasady w każdym momencie można zrezygnować z polecenia zapłaty cofając upoważnienie do obciążenia rachunku bankowego.