Polisa na życie przedsiębiorcy w kosztach firmy?

Przedsiębiorca, który prowadzi własną firmę narażony jest na różnego rodzaju sytuacje losowe i nieszczęśliwe wypadki. Dlatego też przedsiębiorcy często wykupują polisę na życie. W praktyce mogłoby się wydawać, że polisa na życie, która jest zabezpieczeniem finansowym źródła przychodów jakim jest praca przedsiębiorcy będzie stanowić koszt podatkowy. Jak jednak kwestie zaliczania polisy na życie do kosztów podatkowych postrzegają organy podatkowe?

Polisa na życie przedsiębiorcy a przepisy podatkowe

Zgodnie z przepisami, do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki, które zostały poniesione w celu uzyskania przychodów lub utrzymania albo zabezpieczenia źródła uzyskania przychodów, które mają związek z prowadzoną działalnością.

Natomiast do kosztów podatkowych nie zalicza się wydatków, które zostały wymienione w art. 23 ustawy o PIT. Jednak polisa na życie przedsiębiorcy nie została wymieniona we wspomnianym artykule. Co oznacza, że teoretycznie mogłaby ona zostać zaliczona do kosztów podatkowych.

Natomiast cechą dyskwalifikującą polisę na życie przedsiębiorcy jako koszt podatkowy jest jego osobisty charakter.

Polisa na życie w interpretacjach organów podatkowych

Jak zostało wspomniane powyżej polisa na życie ze względu na jej osobisty charakter nie może zostać zaliczona do kosztów podatkowych. Stanowisko to potwierdzają organy podatkowe.

Przykładem powyższej opinii może być interpretacja indywidualna wydana 10 września 2010 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (nr ILPB1/415-699/10-5/KŁ).

Podobne stanowisko zajął również Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim (US-I-1A-415-1/05, z 24 lutego 2005 r.), w którym czytamy:

“W odniesieniu do kosztów uzyskania przychodu ustawa (...) o PIT podaje ich ogólną definicję oraz wyliczenie wydatków, które nie stanowią kosztów uzyskania. Aby można uznać jakiś wydatek za koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione dwie przesłanki:

  • wydatek powinien być poniesiony w celu uzyskania przychodu,
  • wydatek nie może znajdować się na liście zawartej w art. 23 ustawy, stanowiącej katalog wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Łączne spełnienie tych dwóch przesłanek (pozytywnej i negatywnej) pozwala dany wydatek uznać za koszt uzyskania przychodów. Stanowisko zaprezentowane przez Pana (...) uznające dany wydatek za koszt uzyskania przychodu nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach.(...)

Ustawodawca (...) na zasadzie wyjątku uznał za koszty uzyskania przychodu ściśle określone typy ubezpieczeń pracowników z jednoczesnym spełnieniem wszystkich ograniczeń. Skoro zatem ustawodawca nie pozwala zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu składek na ubezpieczenie pracowników, to w drodze rozumowania a contrario należy wyprowadzić wniosek, że brak jest podstaw do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na składki na ubezpieczenie płacone przez pracodawcę z tytułu umów ubezpieczenia pracodawcy.

W związku z powyższym stwierdzam, że kwota (...), którą zapłacono za wykup polisy ubezpieczeniowej(...) nie stanowi podatkowego kosztu uzyskania przychodu”.

W związku z powyższym polisa na życie przedsiębiorcy nie ma bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością i nie jest wydatkiem ponoszonym w celu zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. Dlatego też nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Zobacz też:

kalkulator netto