Co byśmy uczynili, gdyby na ziemi zabrakło zrozumienia, ludzie staliby się niewrażliwi na potrzeby innych, a świat mało przyjazny dla nowych pomysłów? Powyższy obraz może powodować w nas uzasadnione rozbawienie, ale pobudza także do przemyśleń nad tym, jak niezbędna jest codziennie pomocna dłoń. Ta dłoń jest niezastąpiona nie tylko w prywatnym życiu, ale też w biznesie.

Biznesmen ma możliwość szukać pomocy na wiele sposobów, rozpoczynając od wszelkiego typu dotacji, na programach dla przedsiębiorców kończąc. Państwo polskie upraszcza mu w tym trochę drogę, tworząc wszelkiego typu instytucje pomocowe oraz dając zwrotne i bezzwrotne środki. Jedną z takich pomocy jest pomoc de minimis.

Pomoc de minimis jest szczególnym rodzajem pomocy publicznej o małych rozmiarach (nie ma wpływu na wymianę handlową pomiędzy krajami, które są członkami Unii) regulowanej przez przepisy prawa wspólnotowego. Rzymska zasada de minimis non curat lex, to znaczy prawo nie troszczy się o drobiazgi, ukazuje nam, iż jest to pomoc nieburząca zasad konkurencji na rynku, co za tym idzie nie musi być nadzorowane przez Komisję Europejską.

Takiej pomocy mogą przydzielać przede wszystkim organy centralne kraju, ale również regionalne i samorządowe, czy też organizacje, których kapitał pochodzi w głównej mierze z budżetu państwa oraz państwo sprawuje realny nadzór na działanie tejże jednostki (agencje, instytucje publiczne, itp.), mimo to trzeba mieć na uwadze, że środki pieniężne, które dają te jednostki, pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Wielkość przydzielanego przez ww. organizacje świadczenia zależy od zgłoszonego zapotrzebowania, mimo to nie może przekroczyć 200 tys. euro (100 000 euro dla sektora transportu drogowego) w ciągu trzech lat. Naturalnie, prawo wprowadza również inne warunki, z którymi warto się odpowiednio wcześniej zaznajomić. Jednym z nich jest obowiązek otrzymywania zadowalających efektów firmy (firma nie powinno być na skraju bankructwa, dochody nie powinny maleć), czy też niemożność zużycia odebranych środków na kupno samochodów albo przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych.

Przedsiębiorca, starający się o uzyskanie takiej pomocy, musi przedstawić oświadczenie, według którego ukazuje czy oraz w jakim zakresie otrzymał w ciągu trzech minionych lat pomoc. Celem niniejszego oświadczenia jest sprawdzenie, czy nie przekroczył on przysługującego mu limitu.

Kto w takim razie może dostać amortyzację w postaci pomocy de minimis?

Płatnicy podatku, którzy otworzyli działalność gospodarczą (wyłącznie w roku jej rozpoczęcia), bez względu na jej obrót,
Mali podatnicy, którzy zaczęli niedawno swoją działalność, lub w następnych latach prowadzenia działalności gospodarczej, o ile spełniają definicje małego podatnika