Jednym z warunków stosowania przez przedsiębiorców ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest nieprzekroczenie ustawowego limitu przychodu za rok poprzedni. W przypadku, gdy wielkość ta zostanie osiągnięta, podatnik ma obowiązek od kolejnego roku przejść na zasady ogólne. W niniejszym artykule zajmiemy się sytuacją, w której przedsiębiorca dokonuje korekty za rok poprzedni, co powoduje nieprzekroczenie pierwotnie określonego limitu. Czy powrót do ryczałtu poprzez korektę przychodu jest możliwy? Odpowiadamy w artykule.

Limit przychodu na ryczałcie

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania podatkiem dochodowym, w której podatek wymierzany jest od przychodu, a więc bez możliwości rozliczenia kosztów podatkowych.  W związku z tym podatnik nie musi prowadzić podatkowej księgi przychodów i rozchodów i jest zobowiązany do założenia ewidencji przychodów.

Jak możemy przeczytać w art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku, opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej  działalności gospodarczej, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej.

Jednakże aby skorzystać z tej formy opodatkowania, należy spełnić kilka warunków przewidzianych w ustawie. Jeden z nich został określony w art. 6 ust. 4 pkt 1, gdzie czytamy, że podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro, lub

  2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro.

    Ważne!
    Przedsiębiorcy mogą korzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli ich przychody z działalności za poprzedni rok nie przekroczyły limitu ustalonego w wysokości 250 000 euro.