Na czym polega split payment?

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności, polega na tym, że nabywca, dokonując zapłaty za towar bądź usługę, stosuje system płatności, w którym kwota podatku VAT jest przelewana na wyodrębnione subkonto (rachunek VAT) przyporządkowane każdemu podatnikowi VAT.

Dodatkowo zgodnie ze zmianami wprowadzony szereg zmian dotyczących mechanizmu podzielonej płatności, dotyczy wszystkich podatników korzystających ze split payment, zarówno dobrowolnie, jak i obowiązkowo.

Ułatwienia dla podatników stosujących mechanizm podzielonej płatności to możliwość:

  • opłacania z rachunku VAT także należności z tytułu podatków dochodowych, akcyzy, cła, VAT od importu oraz składek ZUS, oczywiście dalej będzie można regulować zobowiązania z tytułu podatku VAT oraz VAT z faktur kosztowych;
  • stosowania split payment w odniesieniu do zaliczek wpłacanych przed wystawieniem faktury;
  • zapłaty zbiorczej za kilka faktur kosztowych.

Split payment – dla kogo będzie obowiązkowy?

Sprzedawcy nie przysługuje prawo swobodnego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku VAT.

Obowiązek stosowania podzielonej płatności ma za zadanie zastąpić wcześniejsze formalności związane z odwróconym VAT-em. Nie wszystkie transakcje, do których obligatoryjnie stosowano dotychczas mechanizm odwrotnego obciążenia, podleją obowiązkowemu split payment. Podzielona płatność dotyczy wyłącznie transakcji, których:

  • wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,
  • co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,
  • sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).

Jakie sankcje grożą podatnikom za niezastosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności?

Sankcje dla przedsiębiorców, którzy pomimo obowiązkowego split payment, nie skorzystają z mechanizmu podzielonej płatności. Sankcja za niezastosowanie się do nowych przepisów wynosi 100% kwoty podatku wykazanego na takiej fakturze.