Obecnie posiadanie konta w banku jest już normą. Rachunek bankowy jest z pewnością przydatny, wygodny, a przy prowadzeniu firmy - niezbędny. Numer konta bankowego należy bowiem wpisać już podczas zakładania przedsiębiorstwa we wniosku CEIDG-1. Przedsiębiorca dla potrzeb swojej działalności może założyć osobny, firmowy rachunek albo też wykorzystywać swoje konto osobiste. Bez względu na to, która opcja zostanie wybrana, w księgowości firmy można - a czasem nawet trzeba - rozliczać przychody i koszty, związane właśnie z rachunkiem bankowym.

Koszty związane z kontem bankowym nie są dokumentowane za pomocą faktur czy rachunków - ich wykaz przedsiębiorca może znaleźć na wyciągu bankowym. Dlatego też możliwe jest ujęcie ich w kosztach firmy. Czasem natomiast warto zwrócić na nie szczególną uwagę - po podsumowaniu może okazać się bowiem, że koszty bankowe mogą stanowić sporą kwotę, która doprowadzi do zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Pod pojęciem koszty bankowe można rozumieć opłatę za prowadzenie rachunku, przelewy czy kartę płatniczą, prowizje za wypłaty w bankomatach należących do innych banków albo wypłaty za granicą, prowizje za transakcje walutowe oraz inne opłaty, jak np. za zaświadczenie o prowadzeniu rachunku.

Dodatkowo w kosztach bankowych można zawrzeć odsetki od kredytów, zaciągniętych w celu finansowania prowadzonej działalności. W tym przypadku należy jednak pamiętać, że aby odsetki stały się kosztem, koniecznie muszą być zapłacone. W związku z tym uwzględniając je w swojej książce przychodów i rozchodów przedsiębiorca powinien oprzeć się na rzeczywistych dowodach opłaty, a nie na ustalonym harmonogramie spłaty odsetek. Ponadto nie będą stanowić kosztu odsetki umorzone ani same raty kredytowe.

Przedsiębiorca, który w swojej działalności wykorzystuje konto osobiste powinien pamiętać, że nie zawsze wymienione wyżej koszty mogą zostać uznane za firmowe. W takiej sytuacji konieczne będzie rozróżnienie, które kwoty dotyczą rzeczywiście przelewów firmowych, a które noszą znamię wydatku osobistego. Takiego rozróżnienia nie musi natomiast dokonywać podatnik, który dla potrzeb swojej działalności założył odrębne, firmowe konto.

Co ważne, konto bankowe generuje nie tylko koszty - mogą z jego tytułu powstawać także przychody. Jeżeli bowiem na rachunku zostaną zgromadzone firmowe środki, od których naliczane będą odsetki, to powinny one zostać uznane za przychody z działalności. Podobnie traktowane będą wpływy np. z programów lojalnościowych czy też usług typu money back (cash back).

Jak zostało już wspomniane, koszty i przychody z tytułu konta w banku nie są dokumentowane żadnymi fakturami czy rachunkami. Podstawą księgowania jest w takim wypadku, podobnie jak przy kosztach, wyciąg bankowy, na którym przedsiębiorca posiada wyszczególnione przepływy pieniężne. W praktyce księgowanie tego typu operacji odbywa się na podstawie wystawianych w firmie dowodów wewnętrznych.

Podsumowując, konto bankowe to nie tylko - choć przede wszystkim - niezbędne i pomocne do rozliczeń pieniężnych narzędzie. Poprzez gromadzenie majątku na takim koncie, przedsiębiorcy mogą dodatkowo uzyskać przychody, a o ponoszone na jego utrzymanie koszty mogą pomniejszyć przychód do opodatkowania w PIT.