Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów wprowadza zmiany w kwestii ewidencjonowania raportów z kas fiskalnych.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, przedsiębiorca prowadzący KPiR i rejestrujący sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej, mógł dokonywać w niej zapisów na podstawie raportów dobowych. Możliwe było również ewidencjonowanie przychodów zarejestrowanych na kasie na koniec danego miesiąca, jednak nie na podstawie miesięcznego raportu, lecz opierając się na zestawieniu raportów dobowych, wydrukowanych uprzednio na kasie.

Obecnie  podatnicy bez problemu mogą ujmować w KPiR sprzedaż zarejestrowaną na kasie za pomocą raportów miesięcznych - prawo do tego wynika bezpośrednio z par. 20 ust. 2 rozporządzenia:

Podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonywać zapisów w księdze na koniec każdego miesiąca, w terminie określonym w par. 30 ust. 1, na podstawie danych wynikających z raportów miesięcznych skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu.

Jak wynika z przytoczonego wyżej przepisu, wartości z raportu muszą zostać odpowiednio pomniejszone o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu, czyli np. o wszelkiego rodzaju zwroty.

Co ważne, korekty takiej dokonuje się na podstawie odrębnie prowadzonych ewidencji. Natomiast, gdy nie podlegają one ujęciu w oddzielnych ewidencjach, podatnik zawiera je na odwrocie raportu dobowego lub miesięcznego (w zależności czy księguje przychód na podstawie raportu dobowego czy miesięcznego).

Należy przy tym pamiętać, że podatnicy rejestrujący sprzedaż przy zastosowaniu kasy fiskalnej nie wpisują do księgi kwot wynikających z faktur dokumentujących dokonanie sprzedaży uprzednio zarejestrowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących. Są natomiast zobowiązani do połączenia w sposób trwały zwróconych oryginałów paragonów fiskalnych z kopiami wystawionych faktur.