Prowadzenie działalności gospodarczej produkcyjnej lub usługowej zawsze wiążę się z pewnym ryzykiem wyrządzenia szkody odbiorcom świadczeń, bądź osobom trzecim. Przedsiębiorca, aby zabezpieczyć się przed konsekwencjami pieniężnymi z tytułu wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego ma możliwość wykupienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jednak pozostaje kwestia, czy można składki OC zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Ubezpieczenie OC jest zabezpieczeniem dla odbiorców przedsiębiorstwa, wiec niektóre grupy wykonywanych zawodów ustawowo są zobowiązane do jego posiadania. Należą do nich m.in.: doradcy podatkowi, adwokaci, radcy prawni, notariusze, pośrednicy turystyczni, lekarze wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską, przedsiębiorcy usługowo prowadzący księgi rachunkowe. Co istotne, jeżeli przedsiębiorca wykonujący jeden z wyżej wymienionych zawodów nie ubezpieczy swojej działalności na czas, grozi mu kara dyscyplinarna, a nawet utrata uprawnień do wykonywania zawodu. Warto również wspomnieć o prawie do dobrowolnego ubezpieczenia, które posiadają osoby nie-wykonujące działalności obarczonej obowiązkiem ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie przedsiębiorcy

Jak wcześniej zostało wspomniane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zabezpiecza przedsiębiorcę przez ponoszeniem konsekwencji pieniężnych na rzecz poszkodowanego, mające wpływ na zmniejszenie, bądź utratę majątku firmy. Ustawa o PIT w art. 23 ust. 1 nie obejmuje  składek na ubezpieczenia OC z tytułu rodzaju wykonywanej działalności w dziale wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodu. Wynika z tego, iż służą one zabezpieczeniu i zachowaniu źródła przychodów oraz mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu - pod warunkiem posiadania dokumentu potwierdzającego zakup polisy.

Ubezpieczenie członków zarządu

W przypadku zawierania przez spółki umów ubezpieczeniowych odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, według organów skarbowych i sądów administracyjnych, nie można uznawać wydatków ponoszonych na składki za koszty podatkowe. Uznaję się tak, ponieważ polisa dotyczy w szczególności ochronie interesów i reprezentacji spółki, czyli wszelkich kwestii odnoszących się do zabezpieczenia jej majątku przed uszczerbkiem. Organy podatkowe często uznają, iż ubezpieczenie OC chroni osobiście członka zarządu, a nie samą spółkę.