Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę

Zgodnie z  art. 361 kodeksu pracy pracodawca ma prawo do skrócenia okresu wypowiedzenia w przypadku:

  • ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy,
  • innych przyczyn niedotyczących pracowników.

Wówczas pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w terminie wcześniejszym. Dotyczy to jednak wyłącznie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który może zostać skrócony maksymalnie do 1 miesiąca. Należy podkreślić, że w sytuacji, gdy pracodawca stosuje skrócony okresy wypowiedzenia z wyżej wymienionych przyczyn, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Ważne!

Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Pracownik powinien zostać poinformowany o fakcie skrócenia okresu wypowiedzenie nie później niż w dniu otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę.

Dowiedz się więcej na ten temat : skrócenie okresu wypowiedzenia.