Wraz ze zbliżającym się końcem roku na podatnikach ciąży szereg obowiązków. Jednym z nich jest dokonanie spisu z natury, który należy ująć w KPiR na ostatniej pozycji w danym roku. Czy wiesz, jak dokonać wyceny oraz jakie elementy powinien zawierać?

spis z naturySpis z natury - obowiązek sporządzenia

Przedsiębiorcy mają obowiązek dokonać spisu z natury na dzień rozpoczęcia działalności, przy zmianie wspólników, zmianie proporcji udziałów, likwidacji przedsiębiorstwa, w tych przypadkach przedsiębiorca ma obowiązek zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o tym fakcie na 7 dni przed dniem sporządzenia spisu. Dodatkowo spis powinien być przeprowadzony na dzień 1 stycznia jak i ostatni dzień roku kalendarzowego, w tym wypadku nie ma obowiązku informowania naczelnika urzędu skarbowego.

Jakie elementy obejmuje spis z natury?

Spis z natury obejmuje elementy takie jak:

 • towary handlowe,
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
 • wyroby gotowe,
 • półwyroby,
 • produkcję w toku,
 • braki i odpady.

Spis z natury - wymagane dane

Zgodnie z par. 28 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów spis z natury powinien zawierać:

 • imię i nazwisko właściciela zakłady (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu z natury,
 • numer kolejny,
 • szczegółowe określenie towaru w odpowiednich jednostkach miary,
 • ilość towaru stwierdzona w czasie spisu,
 • cenę towaru w PLN za jednostkę miary,
 • wartość towaru (wartość wynikająca z przemnożenia ilości towaru przez cenę jednostkową)
 • łączną wartość spisu z natury,
 • klauzurę “Spis zakończono na pozycji …”,
 • podpisy osób które uczestniczyły w spisie z natury,
 • podpis właściciela zakładu (wspólników).

Spis należy sporządzić w sposób staranny i trwały.

Przy sporządzaniu spisu z natury niektóre rodzaje działalności kierują się innymi procedurami:

 • księgarnie i antykwariaty księgarskie - spis z natury możne obejmować jedną pozycją wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne,
 • działalność kantorowa - spisem z natury należy objąć niesprzedane wartości dewizowe,
 • działalność polegająca na udzielaniu pożyczek pod zastaw - spisem z natury należy objąć rzeczy zastawione pod udzielone pożyczki,
 • działy specjalne produkcji rolnej - spisem z natury należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy.

Spis z natury - wycena

W zależności od środka w inny sposób dokonuje się wyceny:

 • towary handlowe oraz materiały podstawowe i pomocnicze wycenia się według ceny rynkowej z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia,
 • półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe oraz braki  wycenia się według kosztów wytworzenia,
 • niesprzedane wartości dewizowe wycenia się według  wartości, która wynika z oszacowania, które uwzględnia ich przydatność do dalszego użytkowania,
 • wartość rzeczy zastawionych wycenia się według wartości rynkowej,
 • produkcję niezakończoną wycenia się według kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej,

Wyceny należy dokonać do 14 dni od dnia sporządzenia spisu.

Zobacz też:

przelicznik wynagrodzenia

Katalog Stron Limey.pl