Własność przedsiębiorstwa musi być odpowiednio ewidencjonowana. Wymóg ten wynika wprost z ustawy o rachunkowości. Co określa się środkami trwałymi? Definicja środków trwałych według ustaw podatkowych Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, środki trwałe to stanowiące własność albo współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
 • lokale będące odrębną własnością,
 • budynki,
 • środki transportu,
 • budowle,
 • maszyny,
 • urządzenia,
 • inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy.
Dodatkowo ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zalicza do środków trwałych, niezależnie od przewidywanego okresu używania, też:
 • budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,
 • składniki majątku, niestanowiące własności albo współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie na przykład umowy leasingu, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników – w przypadku gdy odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w grupie „statki” o symbolu 35.11, zaliczone do branży 1051- -1053 Systematycznego Wykazu Wyrobów (SWW) Głównego Urzędu Statystycznego, przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych.
Definicja środków trwałych według ustawy o rachunkowości Zgodnie z ustawą, środki trwałe to kontrolowane przez jednostkę rzeczowe aktywa trwałe, o przypuszczalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku w momencie oddania do używania, przeznaczone na potrzeby firmy. W ich poczet wlicza się w szczególności:
 • nieruchomości - w tym grunty,
 • prawo wieczystego użytkowania gruntu,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 • budowle i budynki,
 • lokale będące odrębną własnością,
 • maszyny,
 • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 • urządzenia,
 • ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 • inwentarz żywy,
 • środki transportu i inne rzeczy.
Zobacz też:
kalkulator płac brutto netto