Zwrot kosztów za powstałe szkody lub wypłata odszkodowania dla pracownika, doznał uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania pracy to z reguły horrendalne kwoty, mogące nadszarpnąć majątek firmowy. Dlatego tak istotną sprawą jest ubezpieczenie firmy. Istnieją jednak takie sytuacje, w których brak ubezpieczenia jest karalny.

czynniki, które mają wpływ na wybór ubezpieczenia to:

  • możliwość rozłożenia na raty
  • sieć placówek towarzystwa ubezpieczeniowego (ma to znaczenie przy zgłoszeniu i dalszej procedurze odszkodowawczej)
  • rodzaj ubezpieczenia (np. przed kradzieżą, zdarzeniami losowymi, utraconymi korzyściami, dewastacją mienia, odpowiedzialnością cywilną itp.)
  • rodzaj prowadzonej działalności
  • wysokość sumy ubezpieczenia
  • ogólne warunki ubezpieczenia proponowane przez zakłady ubezpieczeń
  • kondycję finansową towarzystwa ubezpieczeniowego
  • wysokość składki

Ubezpieczenie OC pojazdów Ubezpieczenie OC pojazdów jest jednym z ubezpieczeń komunikacyjnych obowiązkowych. Na mocy ustawy o działalności ubezpieczeniowej, każdy kto posiada pojazd, który podlega rejestracji powinien wykupić polisę odpowiedzialności cywilnej. Warunki ubezpieczenia reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000roku. Umowę taką zawiera się na okres jednego roku , natomiast wybór ubezpieczyciela jest dowolny, chyba że pojazd zarejestrowany jest na czas krótszy niż rok , wówczas możliwe jest zawarcie umowy krótkoterminowej.

Ubezpieczenie OC dla firmy Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonego przedsiębiorstwa ma zastosowanie, jeśli w związku z określoną w umowie działalnością albo posiadanym majątkiem, Ubezpieczony w następstwie czynu zabronionego (tak zwana odpowiedzialność deliktowa), zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej albo rzeczowej, wyrządzonej osobie trzeciej. Podstawą ubezpieczenia może być dodatkowo odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z niewykonania albo niewłaściwego wykonania usługi.

Ubezpieczenie dla firmy zatrudniającej pracowników Ubezpieczenie takie obejmuje odpowiedzialność za wypadki, mogące wydarzyć się w drodze do pracy i z pracy, do domu, podczas pracy zawodowej , a także w życiu prywatnym. Co więcej, umowa ubezpieczenia może obejmować udar mózgu, zawał serca, zwrot kosztów leczenia NNW i zdarzeń objętych umową ubezpieczenia oraz zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej NNW.