KRUS jest pewnego rodzaju odpowiednikiem ZUS-u, z tym że przeznaczona jest wyłącznie do obsługi rolników. Jej funkcjonowanie uregulowane jest ustawą z 20 grudnia 1990 roku (tekst jednolity: Dziennik Ustaw 2008r. Nr 50 poz. 291 z późn.zm.). Czym zajmuje się KRUS?

Do nadrzędnych zadań KRUS, przewidzianych ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, należą:

 • obsługa ubezpieczonych rolników i świadczeniobiorców KRUS ( rencistów, emerytów) w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników oraz opłacania składek na to ubezpieczenie
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych
 • przyznawanie i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych oraz wypadkowych, macierzyńskich, chorobowych , a także świadczeń pozaubezpieczeniowych, wypłacanych w zbiegu ze świadczeniami z ubezpieczenia społecznego rolników
 • realizacja własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego w postępowaniu dowodowym dla ustalenia prawa ubezpieczonych do świadczeń rentowych i odszkodowawczych, których przyznanie wymaga medycznej oceny stanu zdrowia lub oceny następstw wypadku w związku z pracą rolniczą
 • obsługa ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm. - ost. zm. - Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 50, poz. 301)
 • działalność prewencyjna na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym, a w szczególności:
  - upowszechnianie wiedzy o tych zagrożeniach i znajomości zasad bhp wśród dorosłych i dzieci,
  - analiza przyczyn i okoliczności powstawania wypadków przy pracy rolniczej i chorób zawodowych,
  - prowadzenie szkoleń w zakresie znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym,
  - podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie nieodpłatnej, dobrowolnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zagrożonych całkowitą niezdolnością do pracy lub wykazujących okresowo całkowitą niezdolność do wykonywania pracy zawodowej w gospodarstwie rolnym