Umowa leasingu - skutki podatkowe wcześniejszego wykupu

Podatnicy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą coraz częściej decydują się na leasing operacyjny. W tym celu zawierana jest umowa leasingu. Dzięki niej podatnicy nie muszą ponosić jednorazowo sporych kosztów nabycia danego środka trwałego. Jednak co zrobić w sytuacji, gdy przedsiębiorca chce dokonać wcześniejszego wykupu przedmiotu umowy leasingu? Czy wywoła to jakieś skutki podatkowe? Odpowiedź poniżej.

 

Leasing operacyjny - na czym polega?

Przy umowie leasingu operacyjnego przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych firmy leasingowej. Wówczas to firma leasingowa dokonuje odpisów amortyzacyjnych od leasingowanego środka. W związku z czym przedmiot umowy leasingu pozostaje w ewidencji środków trwałych leasingodawcy.

Leasingobiorca z kolei do kosztów podatkowych może zaliczyć raty leasingowe powiększone o opłaty manipulacyjne i prowizje. Może także dokonywać odliczenia podatku VAT od tych wydatków. Ponadto koszty poniesione na eksploatację środka trwałego, jak np. paliwo, czy naprawy mogą być zaliczane do kosztów podatkowych, bez konieczności prowadzenia kilometrówki.

Umowa leasingu uprawnia leasingobiorcę do dokonania wykupu przedmiotu z leasingu.

Umowa leasingu a skutki wcześniejszego jej zakończenia

Zgodnie z przepisami, umowa leasingu operacyjnego, która została wcześniej rozwiązana nie wywołuje skutków podatkowych. Zmiana jaka następuje dotyczy wyłącznie sposobu rozliczania od momentu przerwania umowy.

Istotne znaczenie ma też fakt, że w związku ze wcześniejszym rozwiązaniem umowy leasingu, podatnik nie musi wyksięgowywać kosztów, które wcześniej poniósł z tytułu leasingu. Wynika to z art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bowiem zgodnie z przytoczonym artykułem opłaty ustalone w umowie leasingu ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku koszt uzyskania przychodów korzystającego. Dlatego też nie powstaje obowiązek dokonywania korekt podatku dochodowego.

Wcześniej zakończona umowa leasingu a interpretacje podatkowe

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 10 czerwca 2014 roku na wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji wydał decyzję, w której przedstawił swoje stanowisko na temat skutków podatkowych wcześniej zakończonej umowy leasingu. Stanowisko to przedstawia się następująco:

“(...) w sytuacji gdy w czasie krótszym od okresu podstawowego nastąpi rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego, która w momencie zawarcia spełnia wymienione warunki do uznania jej za umowę leasingu określone w art. 23b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie skutkuje to obowiązkiem skorygowania kosztów uzyskania przychodów o poniesione do tego czasu wydatki na spłatę rat leasingowych, ponieważ ma tu zastosowanie zasada kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodu określona w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którą kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Zatem mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz cytowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, iż w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu operacyjnego, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku korygowania kosztów uzyskania przychodów o opłaty z tytułu umowy leasingu, które poniesione zostały do dnia rozwiązania umowy. (...)”.