Umowę o stworzenie sklepu internetowego można zaliczyć do ogólnej grupy umów, dotyczących przygotowania i administrowania stronami internetowymi. Dlatego też umowa o stworzenie sklepu internetowego będzie zawierała wiele elementów zwykłej umowy o stworzenie strony internetowej. Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu takiego kontraktu? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Umowa o stworzenie sklepu internetowego - charakterystyka

Umowa o stworzenie sklepu internetowego należy do umów nienazwanych, co oznacza, że jej formy i treści nie reguluje żaden akt prawny. Daje to stronom dużą dowolność, jeśli chodzi o tworzenie zarówno kształtu kontraktu, jak i samego stosunku prawnego. Jednak choć umowę można zawrzeć także ustnie, dla uniknięcia sporów i niejasności, a także dla celów dowodowych w ewentualnym postępowaniu sądowym warto ująć jej treść w formie pisemnej.  

Umowa o stworzenie sklepu internetowego podobna jest w konstrukcji stosunku prawnego i formie umowy do umowy o dzieło. Można dopatrzeć się w niej także cech umowy zlecenia, jednak zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego umowa, w której strona zobowiązuje się do wykonania określonej produkcji artystycznej za wynagrodzeniem, ma cechy umowy o dzieło, a nie umowy zlecenia.  

Ponadto, oprócz przepisów kodeksu cywilnego przy konstruowaniu umowy o stworzenie sklepu internetowego należy wziąć pod uwagę ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W tego typu kontrakcie musi się znaleźć klauzula mówiąca o przeniesieniu praw autorskich i polach eksploatacji utworu.

Umowa o stworzenie sklepu internetowego - elementy

Oprócz oczywistych elementów, ujmowanych w każdym kontrakcie, takich jak:

  • oznaczenie stron,

  • oznaczenie daty i miejsca zawarcia umowy,   

  • wskazanie sposobu i miejsca wykonania umowy,

  • określenia wysokości wynagrodzenia i sposobu zapłaty,  

w umowie o stworzenie sklepu internetowego powinny znaleźć się klauzule nawiązujące do specyfiki wykonania jej przedmiotu.

Będą to więc wszystkie zapisy regulujące sposób wykonania sklepu internetowego, przede wszystkim  opis sklepu, a także  dokładny spis elementów, funkcji i grafik, które powinny się tam znaleźć, a także datę oddania platformy do użytku. Ważne też będzie wskazanie administratora strony i zakresu, w którym twórca sklepu internetowego będzie wspierał zleceniodawcę.   

Istotne będą też wszystkie punkty, dotyczące praw autorskich - klauzule przenoszące autorskie prawa majątkowe, wskazujące pola eksploatacji oraz te, w których wykonawca wyraża zgodę na niektóre modyfikacje, dokonywane w obrębie strony WWW przez zamawiającego.