Czy pracownikowi młodocianemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w takim samym wymiarze co normalnym pracownikom? Pracownikowi młodocianemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego na innych zasadach niż urlopu przyznawany normalnym pracownikom. Kodeks pracy w rozdziale poświęconym zatrudnianiu pracowników młodocianych reguluje zasady ustalania urlopu dla tej grupy. Młodociany to osoba, która ukończyła 16. rok życia, ale nie skończył 18 lat.

 

Kiedy młodociany nabywa swój pierwszy urlop wypoczynkowy?

Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy młodociany nabywa w wymiarze 12 dni roboczych, po przepracowaniu 6 miesięcy oraz w wymiarze 26 dni po przepracowaniu kolejnych 6 miesiącach. Wynika to z art. 205 § 1 i 2 Kodeksu pracy.

Ile dni urlopu po ukończeniu 18. roku życia?

W roku kalendarzowym, w którym pracownik kończy 18 lat, prawo do urlopu zmniejsza się do 20 dni. Ponadto pracodawca ma obowiązek udzielić młodocianemu urlopu w okresie ferii szkolnych. W sytuacji, gdy młodociany nie nabył jeszcze prawa do urlopu, pracodawca może udzielić urlopu zaliczkowo w okresie ferii na wniosek pracownika młodocianego.

W okresie ferii szkolnych pracodawca jest także zobowiązany do udzielenia urlopu bezpłatnego, jeżeli pracownik młodociany złoży taki wniosek. Urlop bezpłatny nie może przekraczać 2 miesięcy łącznie z urlopem wypoczynkowym. Pracodawca może jednak  udzielić dłuższego urlopu, ale nie jest to jego obowiązkiem.

Urlop bezpłatny a staż pracy?

W odróżnieniu do przepisów stosunku pracy w przypadku udzielenia pracownikowi młodocianemu urlopu bezpłatnego jego okres wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Podsumowując, zgodnie z art. 205 § 5 Kodeksu pracy przy sprawach nieuregulowanych przepisami rozdziału dotyczącego urlopów wypoczynkowych dla młodocianych pracowników stosowane są przepisy ogólne Kodeksu pracy z działu siódmego, co jednocześnie powoduje, że pracownik młodociany ma również prawo do urlopu na żądanie w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym.

Zobacz też:

Katalog Stron Internetowych