Forma elektronicznej wysyłki zeznań rocznych staje się coraz powszechniejsza – głównie dzięki dostępności programów ją obsługujących oraz udostępnionej przez MF w 2019 r. usłudze Twój e-PIT. Za tą formą przemawia przede wszystkim duża oszczędność czasu. Zeznanie można wysłać za pośrednictwem komputera bez konieczności wychodzenia z domu. W poniższym artykule wyjaśnimy, czym jest usługa Twój e-PIT oraz kto i kiedy może z niej skorzystać.

Czym jest usługa Twój e-PIT?

Udostępniona przez Ministerstwo Finansów usługa Twój e-PIT, polega na przygotowaniu przez Krajową Administrację Skarbową zeznań rocznych za podatników podatku od osób fizycznych i ich udostępnieniu w wersji elektronicznej na portalu podatki.gov.pl. Podatnicy mają możliwość zweryfikowania danych (w tym uwzględnienia ulg podatkowych lub innych odliczeń) zawartych w przygotowanych przez Krajową Administrację Skarbową zeznaniach i jej wysyłki bezpośrednio z portalu. Podatnicy rozliczający się wspólnie z małżonkiem, również mogą skorzystać z usługi Twój e-PIT i złożyć wspólne zeznanie roczne.

Ważne!
Opcja złożenia zeznań podatkowych za 2020 r. z pomocą usługi Twój e-PIT jest możliwa od 15 lutego 2021 r.

Podatnicy mają możliwość złożenia zeznania rocznego PIT-36, PIT-37, PIT 38, PIT-28, a także jego korekty, niezależnie od tego, czy zeznanie składali z pomocą usługi Twój e-PIT, czy też poza nią (elektronicznie, papierowo).

Dodatkowo po zalogowaniu do platformy Twój e-PIT mają oni dostęp do zeznań rocznych składanych w poprzednim roku za jej pośrednictwem.

Kto może skorzystać z usługi Twój e-PIT?

W ramach usługi Twój e-PIT, rozliczenia mogą dokonać podatnicy uzyskujący przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, składający zeznanie roczne PIT-36, PIT-37, PIT 38, PIT-28. Usługa nie obejmuje:

  • podatników prowadzących działalność gospodarczą i uzyskujących przychody w jej ramach,
  • osób niepełnoletnich uzyskujących dochody w danym roku.

W przypadku podatników uzyskujących przychody z tytułu etatu oraz prowadzonej działalności nierejestrowanej zostaną udostępnione zeznania roczne PIT-36, natomiast w przypadku podatników prowadzących działalność opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym lub podatkiem liniowym i jednocześnie uzyskujących dochody z tytułu etatu udostępnione zostanie zeznanie roczne PIT-37.

Ważne!
W rozliczeniu za rok 2020, w przypadku chęci skorzystania z ulgi na dzieci ich dane wraz z numerem PESEL, dzięki integracji usługi Twój e-PIT z rejestrem PESEL, będą uzupełniane automatycznie.

Korzystanie z usługi Twój e-PIT jest dobrowolne, co oznacza, że podatnicy mają dowolność co do formy rozliczenia zeznania rocznego. Mogą więc skorzystać z zeznania przygotowanego przez KAS lub dokonać rozliczenia w innej formie. Dla urzędu skarbowego znaczenie będzie miało zeznanie złożone przez podatnika. W przypadku złożenia zeznania samodzielnie, to przygotowane przez KAS zostanie automatycznie anulowane. 

Ważne!
Aby skorzystać z usługi Twój e-PIT, konieczne jest zalogowanie się na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ poprzez podanie danych autoryzujących: 
- PESEL lub NIP i datę urodzenia,
- kwotę przychodu z PIT-11 z 2020 r., lub z zeznania rocznego za 2019 r., kwota nadpłaty/podatku z zeznania za 2019 r.,
- logowanie poprzez profil zaufany.

Podatnik, który w 2020 r. uzyskał swój pierwszy przychód podatkowy i nie ma danych autoryzujących, może zalogować się do platformy, korzystając z profilu zaufanego.

Ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw dodatkowo umożliwiła podatnikom opcje sporządzenia korekty zeznania rocznego za pomocą usługi Twój e-PIT. Możliwość sporządzenia korekty dostępna jest od 1 lipca 2020 r. i polega na wprowadzenie i zapisaniu zmian w zeznaniu rocznym. Zapisanie zmian przez podatnika jest równoznaczne ze złożoną przez niego korektą.

Co znajduje się w zeznaniu wygenerowanym przez KAS?

Wszystkie zeznania podatkowe generowane przez KAS i udostępniane w usłudze Twój e-PIT, przygotowywane są na podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową, na podstawie zapłaconych zaliczek i innych zobowiązań, sytuacji rodzinnej i ubiegłorocznych rozliczeń.

Zeznanie PIT-37 wypełniane jest na podstawie informacji od pracodawców/ płatników, danych z poprzednio złożonych zeznań rocznych, w tym ulga na dzieci, OPP, numer rachunku bankowego. W przypadku chęci dokonania dodatkowych odliczeń konieczne jest zmodyfikowanie udostępnionego zeznania.

Zeznanie PIT-38 także jest wypełniane na podstawie informacji uzyskanych od płatników. Dodatkowo wykazywana jest wartość straty podatkowej za rok ubiegły. Wprowadzenie strat z poprzednich okresów (maksymalnie 5 lat wstecz), wymaga modyfikacji formularza.

Zeznanie PIT-28 zawiera informacje o wartości wpłaconych w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy oraz numer rachunku bankowego. 

Zeznanie PIT-36 zawiera informacje od płatników, wartość zaliczek wpłaconych do urzędu oraz numer rachunku bankowego.

Jeśli wszystkie dane zawarte w przygotowanym przez KAS w zeznaniu są poprawne i podatnik nie będzie korzystał z ulg podatkowych lub innych odliczeń, nie musi się logować na platformie i akceptować zeznania. W takim przypadku 30 kwietnia zeznanie automatycznie zostanie rozliczone i uznane przez urząd skarbowy za złożone.

Opcja z akceptacją formularza dotyczy głównie PIT-37 oraz PIT-38, co oznacza, że podatnicy składający PIT-28 oraz PIT-36, powinni złożyć zeznanie samodzielnie, w usłudze Twój e-PIT lub w innej formie.

Usługa Twój e-PIT – jakie daje korzyści?

Podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT mogą liczyć na szybszy zwrot podatku, wynoszący maksymalnie 45 dni licząc od dnia wysłania zeznania rocznego. Dodatkowo podatnicy zobowiązani do złożenia zeznania rocznego PIT-37 oraz PIT-38, jeśli zapomną o tym obowiązku, automatyczna wysyłka uchroni ich przed konsekwencjami niezłożenia dokumentu w terminie. W przypadku, gdy ze złożonego automatycznie zeznania wyniknie dopłata, wówczas zostaną oni poinformowani przez urząd do dnia 30 maja o konieczności zapłaty, na którą będą mieli czas 7 dni.

Podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT mają możliwość zapłaty zobowiązania podatkowego bezpośrednio z platformy poprzez przekierowanie do wybranego banku.

Ważne!
Obecnie w usłudze Twój e-PIT dostępne są tylko te banki, które skorzystały z możliwości dołączenia do środowiska udostępnionego przez MF.

Podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT mają także możliwość zaktualizowania rachunku bankowego, na który dokonywany jest zwrot nadpłaty podatku. Wówczas w przygotowanym przez KAS zeznaniu rocznym konieczne jest zmodyfikowanie wprowadzonego automatycznie rachunku bankowego i wskazanie innego rachunku bankowego lub rachunku w SKOK, innego niż rachunek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić zwrot podatku nadpłaconego w trakcie roku.

Ważne!
W przypadku indywidualnego rozliczenia zeznania rocznego PIT-37 podatnik nie powinien wskazywać rachunku bankowego do zwrotu innego niż swój. Zatem nawet jeśli rozlicza się wspólnie z małżonką, nie powinien wskazywać jej rachunku bankowego do zwrotu podatku.

Jeśli z wygenerowanego zeznania rocznego wyniknie kwota do zapłaty, konieczne jest jej uregulowanie na mikrorachunek podatkowy. W przypadku płatności online bezpośrednio za pośrednictwem usługi Twój e-PIT podpowiadany będzie mikrorachunek podatkowy danego podatnika.

Wysyłka zeznań rocznych z pomocą systemu wFirma

Prowadząc księgowość online w systemie wfirma.pl, podatnik może w łatwy i szybki sposób sporządzić i wysłać elektronicznie zeznanie roczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W celu przygotowania zeznania rocznego należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i wybrać odpowiedni formularz zgodny z przyjętą formą opodatkowania:

  • roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT 36),
  • roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT 36L),
  • roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28).

usługa twój e-pit

Następnie należy określić rok i cel złożenia deklaracji.

Usługa Twój e-PIT - złożenie deklaracji

Następnie wyświetlone zostanie podsumowanie osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów w danym roku, jak również ustalanie osiągniętego dochodu z roku podatkowego.

Usługa Twój e-PIT - dodawanie deklaracji

Zeznanie roczne jest uzupełniane automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w systemie – w tym zaliczek na podatek dochodowy, składek ZUS oraz ich rozliczeń. Natomiast przed wygenerowaniem zeznania rocznego, użytkownik ma możliwość ich weryfikacji i w razie potrzeby – zmiany.

Usługa Twój e-PIT - dane w deklaracji

Sporządzone zeznanie roczne można elektronicznie wysłać do urzędu skarbowego bezpośrednio z systemu wFirma. Aby tego dokonać, należy w zakładce START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE zaznaczyć na liście przygotowane zeznanie i następnie wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

usługa twój e-pit