Od 1 stycznia 2016 przedsiębiorcy mają możliwość księgowania takich wydatków jak wydatki na firmowe przedszkole do kosztów podatkowych. Dotyczy to również żłobków oraz klubów dziecięcych. Jako koszt mogą zostać zaliczone między innymi wydatki na ich budowę, a także część dofinansowania dla rodziców na zorganizowanie opieki na dzieci we własnym zakresie.

Wydatki na firmowe przedszkole w kosztach - warunki

W art. 22 ust. 1p ustawy o PIT wskazano, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione przez pracodawcę, pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

 • na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola,
 • z tytułu prowadzenia powyższych obiektów do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie na każde dziecko pracownika:
  • uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego – kwoty 400 zł,
  • uczęszczające do przedszkola – kwoty 200 zł.

Przez dziecko pracownika należy rozumieć, zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy o PIT, małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym pracownik:

 • wykonywał władzę rodzicielską,
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Jakie wydatki na firmowe przedszkole można ująć w kosztach?

Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że kosztami mogą być wydatki poniesione do dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru w zakresie spełniania warunków wymaganych do utworzenia żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, w tym:

 • niezbędne koszty nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub
 • wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji, modernizacji, remontu środków trwałych lub
 • nabycia innych składników majątku.

W przypadku wydatków poniesionych po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru, za koszty podatkowe uznaje się te dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub innych składników majątku.

Natomiast za koszty prowadzenia zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola uznaje się odpłatne nabycie przez pracodawcę usługi polegającej na zapewnieniu opieki dziecku pracownika w jednym z tych obiektów. Zatem wydatki na firmowe przedszkole to nie tylko te związane z budową obiektu, lecz także dotyczące jego prowadzenia.

Dofinansowanie wydatków na przedszkole dla pracowników

Przepisy wskazują jeszcze jedno rozwiązanie dla pracowników-rodziców. Przedsiębiorca do kosztów firmowych będzie mógł zaliczyć również dofinansowanie pracownikowi wydatków do wysokości nieprzekraczającej kwoty wydatków poniesionych i udokumentowanych przez niego, związanych z:

 • objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczaniem dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego, nie więcej niż 400 zł miesięcznie na każde dziecko,
 • uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola, nie więcej niż 200 zł miesięcznie na każde dziecko.

Zatem rodzice mogą uzyskać również dofinansowanie pobytu ich pociech w innych placówkach. Nie każdy przedsiębiorca zdecyduje się bowiem na budowę własnego obiektu. W tym przypadku również poniesione dofinansowanie będzie mogło zostać zakwalifikowane jako koszt firmowy, pod warunkiem, że nie zostanie sfinansowane ze środków ZFŚS.

Wydatki na firmowe przedszkole a przychód pracownika

Ustawodawcy przewidzieli jeszcze jedną korzyść dla rodziców małych dzieci. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67b ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są świadczenia, które nie są finansowane z ZFŚS, otrzymane od pracodawcy z tytułu:

 • objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego, do wysokości 400 zł miesięcznie,
 • uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł

– na każde dziecko.

Dodatkowo zwolnione z podatku dochodowego są świadczenia otrzymane z ZFŚS, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach. Nie jest to nowy zapis, tylko został poszerzony o przedszkola.

Przedsiębiorcy mają zatem możliwość od 2016 roku obniżenia dochodu do opodatkowania, ponosząc wydatki na firmowe przedszkole, klub dziecięcy czy żłobek. Mogą one dotyczyć budowy tychże obiektów lub też dofinansowania przekazywanego pracownikom. Ważne tylko, by środki te nie pochodziły z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.