Zmiany w podatku dochodowym są nieodzowną, stałą i coroczną porcją nowości, jakie funduje podatnikom ustawodawca. Co roku przedsiębiorcy jak i podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej mają szereg wątpliwości dla prawidłowego ich zastosowania. Dlatego warto, aby podatnik poznał część istotniejszych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dla łatwiejszego ich przyswojenia i zrozumienia a także do zastosowania w praktyce. Sprawdź jakie są zmiany w podatku dochodowym w 2019 r.!

Brak obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów opodatkowanych ryczałtem

Nowością i ciekawostką dla osób świadczących najem opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym jest znowelizowany art. 15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, który znosi obowiązek prowadzenia ewidencji z tytułu osiąganych przychodów z najmu opodatkowanego ryczałtem w przypadku, gdy opodatkowaniu tym podatkiem podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Zatem zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji będzie dotyczyć podatników, którzy uzyskują przychody z najmu opodatkowanego ryczałtem a ich wysokość nie wynika z zawartej umowy najmu, lecz z otrzymanych wpłat na poczet najmu.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży na poczet ustalenia ryczałtu nie będzie dotyczyć także osób, osiągających przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Wpłata pierwszego ryczałtu równoznaczna z dokonaniem wyboru formy opodatkowania

W znowelizowanej ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym ustawodawca wprowadził istotną zmianę odnośnie wystąpienia przesłanek wystarczających do wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania.

Jeżeli podatnik w danym roku podatkowym rozpoczyna najem i osiągnie pierwszy przychód z tego tytułu to, aby te przychody były opodatkowane ryczałtem wystarczy, że dokona pierwszej wpłaty w danym roku podatkowym na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego. Zatem podatnik prowadzący najem nie będzie zobligowany do wysyłania oświadczenia o wyborze ryczałtu, jako formy opodatkowania przychodu z najmu.

Z kolei, jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnie w grudniu danego roku podatkowego (oczywiście termin zapłaty podatku za grudzień przypadnie najpóźniej ostatniego dnia stycznia kolejnego roku), wówczas wystarczy, że złoży do końca stycznia następnego roku zeznanie PIT-28 i to także będzie równoznaczne z dokonaniem wyboru ryczałtu, jako formy opodatkowania danego przychodu z najmu.

Zmiany w podatku dochodowym - danina solidarnościowa

W art. 30h ustawy o PIT ustawodawca wprowadził nowy rodzaj obciążenia podatkowego, zwanego dalej daniną solidarnościową.

Dotyczyć ona będzie osób fizycznych, które uzyskają dochody (liczone począwszy od 2019 r.) w wysokości ponad 1.000.000 zł. Osoby te będą zobligowane do zapłaty tzw. daniny solidarnościowej w wysokości 4% od nadwyżki ponad kwotę 1.000.000 zł. Dodatkowa danina ma być ustalana od ww. nadwyżki, która uprzednio zostanie pomniejszona o zapłacone składki ZUS.

Ponadto obowiązek zapłaty nowej daniny solidarnościowej obejmie podatników:

 1. stosujących do rozliczenia dochodu skalę podatkową, ale także tych, którzy osiągają dochody z działalności wykonywanej poza Polską czy ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium naszego kraju,
 2. uzyskujących dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 3. rozliczających się za pomocą podatku liniowego 19%,
 4. rozliczających 19% podatku od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej

Osoby fizyczne zobowiązane do odprowadzenia daniny solidarnościowej będą zobligowane złożyć do organu podatkowego deklarację o wysokości daniny solidarnościowej (według wzoru udostępnionego przez właściwego Ministra Finansów) oraz zapłacić tę daninę w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego.

Środki z tej daniny mają za zadanie zasilić nowo utworzony - solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych.

Przekroczenie progu podatkowego w skali podatkowej

Zmiany w podatku dochodowym w 2019 r. dotyczą również sposobu obliczenia zaliczki na podatek PIT-4R od miesiąca przekroczenia dochodowego progu podatkowego w kwocie 85.528 zł.

Jeżeli pracownik przekroczy dochód w kwocie 85.528 zł. w danym miesiącu to obliczenie podatku PIT-4R będzie wyglądało dwuetapowo, tzn.:

 1. PIT-4R według stawki 18% będzie pobierany do części dochodu, który nie przekroczył kwoty progu 85.528zł,
 2. PIT-4R według stawki 32% będzie pobierany do nadwyżki dochodu ponad kwotę przekraczającą próg podatkowy w kwocie 85.528 zł.

Podatek od niezrealizowanych zysków

W art. 30da ustawy o PIT ustawodawca wprowadził zupełnie nowy rodzaj podatku zwanego daniną od dochodów z niezrealizowanych zysków. Opodatkowaniu tym podatkiem będzie podlegać:

 1. przeniesienie składnika majątku poza terytorium Polski, przez co państwo w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze sprzedaży tego składnika majątku, (przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu),
 2. zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku, której państwo traci w całości lub w części prawo do opodatkowania dochodów ze sprzedaży składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa.

Jednocześnie ustawodawca rozwija, że poprzez przeniesienie składnika majątku poza terytorium Polski uważa w szczególności przypadki, w których:

 1. podatnik mieszkający i podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przenosi do swojego zagranicznego zakładu składnik majątku dotychczas związany z działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium Polski,
 2. podatnik nieposiadający miejsca zamieszkania w Polsce i opodatkowujący tylko dochody osiągane w Polsce przenosi:
  • do państwa swojej rezydencji podatkowej lub do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym prowadzi działalność gospodarczą poprzez zagraniczny zakład, składnik majątku dotychczas związany z działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium Polski przez zagraniczny zakład,
  • do innego państwa całość albo część działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków będzie wynosić:

 1. 19% podstawy opodatkowania - gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku,
 2. 3% podstawy opodatkowania - gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku.

Natomiast dochód z niezrealizowanych zysków będzie stanowić nadwyżka wartości rynkowej składnika majątku ustalanej na dzień jego przeniesienia albo na dzień poprzedzający dzień zmiany rezydencji podatkowej ponad jego wartość podatkową.

Zapraszamy do przeczytania wszystkich artykułów z tego cyklu:

Zmiany w podatku dochodowym w 2019 r.