Rząd wprowadził zmiany w ustawach o podatku dochodowym, które będą obowiązywać od 2011 roku. Zmiany w ustawach mają związek z dostosowywaniem przepisów do prawa unijnego. Sprecyzowane zostaną też zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników podatków dochodowych z tytułu udziału w spółkach, niebędących osobami prawnymi. Zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne W części dotyczącej zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników podatków dochodowych z tytułu udziału w spółkach niebędących osobami prawnymi, zmiany regulować będą m.in. skutki wnoszenia wkładów niepieniężnych do tych spółek, zasady ustalania ich wartości początkowej oraz podatkowe skutki likwidacji takich spółek lub wystąpienia z nich wspólnika. Nie zmieni się z kolei ogólna zasada opodatkowania - spółki cywilne dla celów podatku dochodowego nadal zachowają status braku podmiotowości. Zmiany w PIT W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, główne zmiany dotyczyć mają usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, pojawiających się przy stosowaniu poszczególnych przepisów , a także:
  • zdefiniowania pojęcia pracowniczego programu emerytalnego
  • wprowadzenia zwolnienia dla akcjonariusza, będącego osobą fizyczną, i który uczestniczy w transakcji wymiany udziałów
  • rozszerzenia ulgi internetowej
  • zmiany sposobów rozliczeń z dziećmi przez osoby samotne
Zmiany w CIT W zakresie ustawy o CIT, zmiany dotyczyć będą głównie: rozszerzenia katalogu danych, w którym, w przypadku likwidacji działalności lub wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej, powinny się znaleźć składniki majątku spółki, tak żeby zawierał informacje o wartości początkowej, metodzie amortyzacyjnej i summie odpisów amortyzacyjnych, wprowadzenia vacatio legis dla firm, dla których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, likwidacji ulgi dla producentów biokomponentów, w związku z decyzją Komisji Europejskiej, opublikowaną 15 października 2009 r., rozszerzenia zwolnienia dotyczącego odsetek i należności licencyjnych na podmioty z siedzibą w państwie EOG, innym niż państwo wspólnotowe, wprowadzenia zwolnienia podmiotowego dla zagranicznych funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. Zobacz też:
Praca przy komputerze