Analiza SWOT jest teoretyczną koncepcją wykorzystywaną w zarządzaniu, ale powinien ją również poznać każdy, kto pragnie stworzyć efektywną strategię marketingową. Jej ogromnym atutem jest to, że analiza jest bardzo prosta w wykonaniu. Nie ma potrzeby zgłębiania ogromnej ilości opracowań naukowych. W zupełności wystarczy obiektywne spojrzenie na własne przedsięwzięcie.

Analiza SWOT- jakie korzyści niesie?

Istotną kwestią przy tworzeniu kompleksowej analizy SWOT są szerokie dane dotyczące konkurencyjnych podmiotów oraz ich mocnych i słabych stronach. Uwzględnić należy również dalsze otoczenie przedsiębiorstwa - szczególnie zmieniający się system prawny.

Analiza SWOT jest niezwykle ważna i głównie wykorzystywana przy planowaniu wszelkich przedsięwzięć. Korzyści jakie za sobą niesie to głównie usystematyzowanie zebranych informacji, co w ogromnej ilości danych jest nieocenionym atutem dla każdego, kto pragnie odnieść sukces na rynku.

Czym jest analia SWOT?

Nazwa tej techniki analitycznej pochodzi od pierwszych liter czterech angielskich wyrazów:

  • strenghts - mocne strony
  • weaknesses - słabe strony
  • opportunities - szanse
  • threats - zagrożenia

Mocne strony w analizie SWOT to czynniki wewnętrzne - wszystko to, co stanowi atut, przewagę i zaletę analizowanego obiektu.

Słabe strony również należą do czynników wewnętrznych lecz negatywnych. W przypadku słabych strony analizy SWOT możemy mówić o wszystkim tym, co stanowi słabość, barierę bądź wadę przedsięwzięcia.

Szanse są czynnikiem zewnętrznym o pozytywnym oddziaływaniu. Odnoszą się do wszystkich szans dla analizowanego przedsięwzięcia, które dają możliwość korzystnej zmiany. Tutaj pod uwagę trzeba wziąć zarówno teraźniejszość, jak i przyszłość.

Zagrożeniami natomiast są również czynniki zewnętrzne, jednak o charakterze negatywnym. W przypadku zagrożeń analizuje się wszelkie niebezpieczeństwa niekorzystnych zmian. Podobnie jak w przypadku szans, tak i przy analizie zagrożeń należy nie tylko patrzeć na teraźniejszość, ale także wyjść w przyszłość, by prawidłowo ocenić wszelkie bariery.

Jeśli chodzi o źródła informacji potrzebnych do poprawnego przeprowadzenia analizy SWOT, na wstępie należy wymienić posiadaną już wiedzę oraz wszelkie efekty wcześniejszych researchów. Warto obserwować co dzieje się w prasie, oglądać wiadomości, słuchać radia i przeglądać notowania giełdowe.

Strategia dział

Analiza SWOT wymaga dodatkowo krzyżowania ze sobą wypisanych czynników. Dzięki temu uzyskamy bardziej skonkretyzowane informacje o strategii, z którą mamy do czynienia oraz dalszych korkach, które należy podjąć.

  • mocne strony i szanse (maxi - maxi) - strategia agresywna
  • mocne strony i zagrożenia (maxi - mini) - strategia konserwatywna
  • słabe strony i szanse (mini - maxi) - strategia konkurencyjna
  • słabe strony i zagrożenia (mini - mini) - strategia defensywna

Chcąc wykorzystać analizę SWOT - prostą heurystyczną metodę analityczną - należy uwzględnić nie tylko szanse, zagrożenia, mocne czy słabe strony, trzeba także podejść do wszystkie z dozą optymistycznego obiektywizmu i chęcią zmian. Aby wszystko wyglądało tak, jak pokazuje nam analiza, należy wykazać się chęcią pracy nad danym przedsięwzięciem. W pełni należy się poświęcić każdemu czynnikowi, bez wyjątku, ponieważ dobranie odpowiedniej strategii i konsekwencja to klucz do sukcesu.

Zobacz też:

Rozliczenie zaliczki

Ile dni urlopu przysługuje?

Okres próbny