Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, która w razie upadłości banku zapewni dysponentom wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Zajmuje się również działalnością pomocową wspierającą zagrożone bankructwem banki. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określa się jako: „dbanie o stabilność oraz bezpieczeństwo systemu bankowego w Polsce”.  

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - budowa

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BGF) pozyskuje potrzebne do funkcjonowania środki pieniężne głównie z:

 • obowiązkowych opłat rocznych wnoszonych przez banki funkcjonujące w Polsce,
 • funduszy międzynarodowych,
 • środków pochodzących z budżetu państwa,
 • środków z kredytu udzielonego przez Narodowy Bank Polski - w razie potrzeby,
 • dochodów z pożyczek udzielanych bankom.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny składa się z dwóch funduszy:

 • pomocowego - zapewnia środki na finansowanie zadań BGF, środki pochodzą z obowiązkowych wpłat rocznych wnoszonych przez banki oraz odsetek od tych wpłat, a pieniądze ulokowane są na koncie wyodrębnionym z rachunku bieżącego,
 • statutowego - zapewnia kwoty na wypłaty środków gwarantowanych, środki pochodzą z wpłat NBP oraz Ministra Finansów jak również z kwot uzyskanych z masy upadłościowej upadłych banków oraz nadwyżki bilansowej.

Co ważne Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni środki zdeponowane przez klienta banku na rachunku bankowym do równowartości 100 tys. euro w przypadku upadłości banku. A gwarancji podlega 100% wartości środków. BFG zobowiązuje się do zwrotu środków w okresie 20 dni roboczych. Ochronie podlegają środki osób fizycznych oraz osób prawnych. Klient może ubiegać się w ciągu 5 lat od upadłości banku, o wypłatę środków po tym czasie roszczenia się przedawniają.  

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - zadania

Do głównych zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego należy:

 • udzielnie pomocy finansowej bankom znajdującymi się w trudnej sytuacji, które utraciły płynność finansową i mogą być niewypłacalne,
 • gwarantowanie depozytów bankowych,
 • prowadzenie statystyk polskiego systemu bankowego,
 • gromadzenie oraz analiza informacji o podmiotach objętych systemem gwarantowania,
 • opracowywanie analiz i prognoz dotyczących sektora bankowego.

Należy wspomnieć że BFG nie chroni środków pieniężnych, a więc gwarancja nie obejmuje tych środków, które są zdeponowane w instytucjach nie będącymi w świetle prawa bankami. Do takich instytucji zalicza się parabanki – w tym Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe.