Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która zacznie obowiązywać od początku 2014 r., znacząco zmieni zasady regulujące terminy wystawiania faktur. Modyfikacje będą dotyczyły zarówno przepisów ogólnych, jak i tych szczegółowych, stosowanych w określonych w przepisach przypadkach.

Zasady ogólne

Dotychczas zasady dotyczące wystawiania faktur ujęte były w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zgodnie z par. 9 ust. 1, przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę najpóźniej do siedmiu dni od wydania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązującym w tym zakresie przepisem będzie art. 106i ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Zgodnie z nim, faktura musi zostać wystawiona najpóźniej 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę.

Analogiczne zmiany będą obowiązywały w przypadku należności, które przedsiębiorca otrzyma jeszcze przed wykonaniem transakcji – czyli zaliczek, przedpłat itp. Obecnie faktury zaliczkowe z tytułu wcześniejszej zapłaty, należy wystawić do siedmiu dni od tego zdarzenia. Od przyszłego roku podatkowego, czas ten zostanie wydłużony aż do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym zaliczka została otrzymana.

Zasady szczegółowe

Oprócz zasad ogólnych, nowelizacja zmodyfikuje także te odnoszące się do faktur dotyczących specyficznych transakcji, które wyróżnione są w ustawie.

I tak, w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych, termin wystawienia faktury to 30 dni, licząc od dnia wykonania takiej usługi.

Jeśli chodzi o dostawę książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1), gazet, czasopism i magazynów drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyłączeniem map i ulotek, to przedsiębiorca będzie miał na wystawienie dokumentu 60 dni od dnia wydania towaru. Jeśli jednak umowa pomiędzy kontrahentami będzie przewidywała rozliczenie zwrotów wydawnictw, termin ten jest wydłużony – faktura musi zostać wystawiona najpóźniej 120 dnia od pierwszego dnia wydania towarów.

Nieco inaczej jest rozpatrywane drukowanie materiałów, wskazanych w akapicie powyżej. W stosunku do nich ustawodawca wskazuje na 90-dniowy okres na wystawienie faktury, liczony od dnia wykonania czynności.

Natomiast w przypadku faktur dotyczących mediów oraz usług telekomunikacyjnych – m.in. dostawy energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne czy radiokomunikacyjne – ostateczny termin wystawienia faktury jest tożsamy z upływem terminu płatności za takie usługi.

Jednocześnie ustawa o VAT ograniczy nie tylko moment, do którego można wystawiać faktury najpóźniej, ale również ten, w którym mogą one zostać wystawione najwcześniej. Zgodnie z przepisami, dokument nie może zostać wygenerowany wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, albo otrzymaniem zapłaty za te czynności w całości lub w części, jeszcze przed zakończeniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi.

Wyjątkiem od zasady 30 dni są faktury dokumentujące usługi ciągłe – tzn. takie, co do których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń i które uznaje się za rozliczone w momencie upłynięcia określonego terminu. Także wspomniane już wcześniej faktury za media i usługi telekomunikacyjne nie podlegają takiemu ograniczeniu czasowemu. Warunkiem jest w tym przypadku określenie na wystawionym dokumencie, jakiego okresu rozliczeniowego konkretnie on dotyczy.