Podatnicy, korzystający z kas fiskalnych, musieli na początku roku zapoznać się z nowelizacjami przepisów podatkowych na 2013 rok. Co więcej - to jeszcze nie koniec.

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. weszło bowiem w życie nowe rozporządzenie, wprowadzające modyfikacje w sprawie przeglądów technicznych kas rejestrujących. Do tej pory przedsiębiorcy prowadzący ewidencję sprzedaży za pomocą kas fiskalnych, opierali się na przepisach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Z dniem 1 kwietnia 2013 r. rozporządzenie to straciło swoją moc, a Ministerstwo Finansów przygotowało projekt, mający zapewnić ciągłość w przepisach podatkowych.

W poprzednim stanie prawnym przeglądy techniczne kas powinny być przeprowadzane co 24 miesiące. Nowe rozporządzenie wprowadziło określenie “Nie rzadziej niż co 2 lata”. Upływ czasu liczony jest od dnia fiskalizacji kasy, rozumianej jako jednokrotna i niepowtarzalna czynność inicjująca pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończona wydrukiem dobowego raportu. Aby uniknąć wszelkich nieporozumień, w projekcie określono też, że obliczanie terminów powinno odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Nowy zapis oznacza wobec tego, że przedsiębiorca nie ma już ściśle wyznaczonego terminu na badania techniczne - istotne jest, aby odbywały się one co najmniej co 2 lata. Zapis ten ma ułatwić płatnikom dopełnienie obowiązków związanych z kasą fiskalną. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą przeprowadzać fiskalizację również przed upływem 24 miesięcy, w dogodnych dla nich terminie.

Wyłączone spod tego przepisu są kasy o zastosowaniu specjalnym, zamontowane w taksówkach przeznaczonych do przewozu osób i ich bagażu podręcznego. W tym przypadku kontrole taksometrów odbywają się na zasadach określonych w odrębnych regulacjach prawnych. Oprócz udogodnień nowa ustawa przewiduje także dodatkowy obowiązek, związany z przeglądem kasy. W celu ograniczenia nadużyć w kwestii nieprawidłowych przeglądów kas, przedsiębiorcy są zobowiązani wpisać badanie techniczne do książki kasy - prowadzonej zgodnie z art. 111 ust. 9 ustawy o VAT. Dodatkowo, dokumentacja powinna zostać uzupełniona o dokument potwierdzający wykonanie takiego przeglądu.

Jak widać, nowy projekt rozporządzenia zakłada zarówno udogodnienia - w formie mniej ściśle określonego terminu przeglądu, jak i dodatkowe obowiązki - czyli konieczność dokładnego dokumentowania badań technicznych. Jak nowe rozporządzenie będzie sprawdzał się w praktyce, przedsiębiorcy będą mogli ocenić już w najbliższym czasie.