W następstwie kolejnych zmian w ustawie o VAT, jakie mają zostać wdrożone w życie już od stycznia 2015 roku, niektórzy podatnicy otrzymają możliwość rozliczania się z podatku według procedury szczególnej VAT tzw. MINI ONE STOP SHOP. Dzięki temu zyskają możliwość rozliczania się w walucie unijnej (euro), a nie jak dotychczas wyłącznie w walucie krajowej (PLN).

Kogo dotyczą nadchodzące zmiany w ustawie o VAT?

Rejestracji w nowym systemie informatycznym - procedura MOSS - będą mogli dokonać przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne na rzecz kontrahentów z krajów Unii Europejskiej niebędących podatnikami podatku od wartości dodanej.

Rejestracja do systemu VAT MOSS

Zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT podatnicy świadczący wspomniane już usługi będą mogli złożyć w kraju, w którym posiadają siedzibę. Polscy przedsiębiorcy nie będą więc zobowiązani wyjeżdżać poza granice kraju w celu rejestracji, o ile zdecydują się na skorzystanie z procedury MINI ONE STOP SHOP. Przystąpienie do procedury szczególnej jest bowiem dobrowolne, a decyzję o tym pozostawiono w gestii podatnika.

Zgodnie z projektem zmian w przepisach rejestracja w Polsce dokonywać się będzie u naczelnika drugiego urzędu skarbowego (Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Nowa deklaracja rozliczeniowa

W związku z pojawieniem się nowej, szczególnej procedury rozliczania podatku VAT - tzw.  VAT MOSS - z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz niepodatników z krajów unijnych korzystający z niej przedsiębiorcy  zobowiązani będą do składania dodatkowych deklaracji rozliczeniowych VAT. Obok VAT-7 czy VAT-7K konieczne będzie kwartalne składanie deklaracji z tytułu VAT MOSS - drogą elektroniczną do 20 dnia następującego po danym kwartale.

Euro walutą rozliczeniową w Mini One Sto Shop

Wspomniane deklaracje rozliczeniowe będą obejmowały wszelkie wartości z tytułu sprzedaży wymienionych przez ustawę usług, podawane w walucie EURO. Jeżeli więc przedsiębiorca będzie przeprowadzał z konsumentem transakcję w innej walucie, dla celów rozliczenia z urzędem konieczne będzie przeliczenie wartości sprzedaży na euro według kursu ogłaszanego przez EBC (Europejski Bank Centralny).

Na podstawie projektu z dnia 15 kwietnia 2014 roku Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa:

W przypadku, gdy płatności z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych dokonywano w innych walutach niż euro, do ich przeliczenia stosuje się kurs wymiany opublikowany przez EBC w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego lub - jeżeli nie zostanie opublikowany w tym dniu - według kursu wymiany opublikowanego następnego dnia.

W związku z tym, że rozliczenie deklaracji w procedurze VAT MOSS następuje w walucie euro, w takiej też będzie wpłacana należność wobec urzędu (Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście), który to następnie będzie przekazywał pobrany podatek do urzędu właściwego dla państwa konsumpcji.

Choć planowane zmiany dotyczyć będą jedynie wybranej grupy podatników, należy zwrócić uwagę na ich rewolucyjny charakter. Wszystko ma jednak swoje dobre i złe strony. Nowe procedury zobowiązują przedsiębiorców do zaprowadzenia nowych, dodatkowych ewidencji podatkowych poza tymi, które prowadzą obecnie.