j0289893Zawód doradcy podatkowego wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Na opinii takiego specjalisty opierają się podatnicy, zwracający się z problemami w interpretowaniu przepisów. 

Zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym zawód doradcy podatkowego zaliczany jest do tzw. zawodów publicznego zaufania. .

Kto może być doradcą podatkowym?

Podmiotami uprawnionymi do wykonywania zawodu doradcy podatkowego są:
  • osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych,
  • biegli rewidenci,
  • adwokaci i radcowie prawni.

Z reguły, doradcy podatkowi wykonują swój zawód, otwierając prywatne biura (kancelarie) podatkowe. Niejednokrotnie są też zatrudniani w dużych przedsiębiorstwach, świadczących m.in. usługi doradcze. Zanim uzyska się prawo do wykonywania tego zawodu, trzeba zdać państwowe egzaminy doradcy podatkowego.

Co należy do obowiązków doradcy podatkowego?

Czynności doradztwa podatkowego obejmują:

  • prowadzenie, na rzecz i w imieniu podatników, płatników lub inkasentów ewidencji i ksiąg podatkowych służących celom podatkowym, jak również udzielanie im pomocy w związku z tymi czynnościami,
  • udzielanie podatnikom, płatnikom lub inkasentom na ich prośbę lub na ich rzecz, porad, opinii oraz wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych,
  • sporządzanie, w imieniu oraz na rzecz podatników, płatników oraz inkasentów, deklaracji i zeznań podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie - przy czym należy zaznaczyć, że pod słowem deklaracja należy rozumieć zeznania, wykazy, informacje, a także inne dokumenty, których obowiązek złożenia ma swoje podłoże w przepisach prawa podatkowego.

Co więcej, przedstawiciele tej profesji mają również prawo do reprezentowania inkasenta w sporze z władzami skarbowymi,sporządzając np. odwołania od decyzji wydanej przez skarbówkę.