Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje mechanizm podzielonej płatności (split payment) na gruncie podatku od towarów i usług. Chociaż instytucja ta ma charakter dobrowolny i wyłącznie od woli podatnika zależy czy z niej skorzysta, to jednak jej wprowadzenie do porządku prawnego spowodowało konieczność pewnych zmian w przepisach. Jedną z takich zmian, są deklaracje VAT.

Istota mechanizmu podzielonej płatności

Zanim jednak przejdziemy do omówienia nowych wzorów deklaracji, warto w pierwszej kolejności wyjaśnić na czym polega mechanizm podzielonej płatności. Otóż istotą tego mechanizmu jest dokonywanie płatności za nabyty towar lub usługę na dwa odrębne rachunki bankowe. Wartość netto sprzedaży jest przekazywana na rachunek rozliczeniowy dostawcy, natomiast kwota podatku VAT przechodzi na specjalny rachunek służący wyłącznie do rozliczenia podatku od towarów i usług. Zapłata odbywa się poprzez jeden przelew dla dostawcy. Dopiero bank/SKOK dokonuje rozdzielenia kwoty na dwa rachunki bankowe. Nabywca nie musi znać numeru rachunku VAT dostawcy, gdyż na przelewie będzie wskazywany jeden rachunek rozliczeniowy dostawcy.

Jak wskazano na wstępie stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne. Ustawodawca wprowadził jednak liczne ułatwienia oraz preferencje podatkowe w celu zachęcenia podatników do stosowania split payment.

Deklaracje VAT

Zgodnie z art. 99 ust. 1-3 ustawy VAT czynni podatnicy podatku od towarów i usług są zobowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje VAT (VAT-7) za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Mali podatnicy składają w urzędzie skarbowym deklaracje VAT (VAT-7K) za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Na podstawie art. 99 ust. 14 ww. ustawy Minister Finansów otrzymał delegację do opracowania wzorów powyższych deklaracji VAT. W oparciu o to upoważnienie Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Rozporządzenie to określiło nowe wzory zarówno deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K, jak i deklaracji VAT-8 i VAT-9M. Rozporządzenie weszło w życie w tym samym terminie co mechanizm podzielonej płatności tj. w dniu 1 lipca 2018 r. Zgodnie z § 2 rozporządzenia nowe deklaracje VAT, stosuje się do rozliczeń począwszy od lipca 2018 r. lub też od trzeciego kwartału 2018 r.

Szczegółowe umówienie nowych formularzy

Obowiązujące od 1 lipca nowe wzory deklaracji zawierają zmiany dostosowujące ich treść do potrzeb rozliczeń w ramach mechanizmu podzielonej płatności. W związku z tym w deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K wprowadzono następujące zmiany:

1) W części E „Obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu” :

- dodano pozycje 58 - „na rachunek VAT”.

2) W części F „ Informacje dodatkowe”:

- dodano pozycję 67 - „Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108 d ustawy”,

- dodano pozycję 68 - „Podatnik wnioskuje o zwrot podatku na rachunek VAT”.

3) W części G Informacja o załącznikach:

- dodano pozycję 69 -  „Wniosek o zwrot podatku (VAT-ZZ)”,

- dodano pozycję 70 - „Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT)”.

- usunięto informacje o liczbie załączników VAT-ZD.

4) Usunięto w części H „Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” i w jego miejsce wprowadzono: „Dane kontaktowe podatnika lub osoby reprezentującej podatnika”

- wprowadzono nową pozycję 74 z opisem: „Adres e-mail”.

5) Usunięto część I „Adnotacje urzędu skarbowego”.

Natomiast w deklaracjach VAT-8 i VAT-9M wprowadzono następujące zmiany:

1) Wprowadzono nową część D „Informacje dodatkowe” z opisem: „Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy”,

2) Usunięto część D „ Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” i część E „Adnotacje urzędu skarbowego”,

3) Wprowadzono nową część E „Dane kontaktowe podatnika lub osoby reprezentującej podatnika”,

4) w części E dodano pozycję z opisem: „Adres e-mail”.

Na marginesie warto wskazać, że zmianie uległa również deklaracja VAT-12 służąca do rozliczania w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu. Na mocy art. 114 ustawy VAT podatnik świadczący usługi taksówek osobowych może wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 3% 35 , po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt. Podatnik, który zdecydował się na tą formę rozliczenia zobowiązany jest do składania skróconej deklaracji podatkowej VAT-12.

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2018 r. wprowadzono nowy wzór skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), który również obowiązuje począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r.